پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com


دو خواننده ايرانی
از دو دنيا
اما با يك زبان

 
   


درايران و در رقابت با سی دی های نوحه خوانی، برخی "سی دی” های موسيقی برق آسا بازار را قبضه می‌كنند. اسم آنها را شايد نتوان موسيقی گذاشت، اگر هم بشود گفت موسيقی، ايرانی حتما نيست! گرچه شعر ومضمون آن مستقيما متاثر از حرف روز مردم ايران است و از اين نظر حتما شنيدنی و دانستنی.

از اين جمله است، سی دی "اسكناس" كه جمعا 6 آهنگ است كه روی چهار آهنگ آن به سبك "رب" و "تمپو" ديالگ گذاشته شده است. درمقدمه دو آهنگ نيز شعری كوتاه خوانده می‌شود كه هر دو شنيدنی است. برای اين شماره پيك هفته، يكی از اين چهار آهنگ همراه با كلام را انتخاب كرده ايم كه بكلی متفاوت است با آنچه كه افسانه صادقی در اروپا می‌خواند. هر دو شنيدنی است، هم آن و هم اين. گرچه كلام و وزن(شعر) در هر دو آنها ،هم درآنچه كه افسانه صادقی در ترانه فارسی می‌خواند و هم در آنچه خواننده ای با نام واقعی و يا مستعار "بينش پژوه" در اسکناس خوانده، در افول است و نه در اوج! شاید در هردو، کلام به یاری گرفته شده باشد و نه شعر و ترانه به معنای شعر روی موسیقی.كلام و حرف است كه روی دو نوع ملودی و موسيقی تنظيم شده اند. اين دو را با هم گوش كنيد!

افسانه صادقی مقيم آلمان است و از يك خانواده کرمانشاهی و مهاجر سياسی. "بينش پژوه" ظاهرا ساكن تهران.

دومی عشق لاتی دارد و اولی عشق كلاسيك.