پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

تقدير از مروجان صلح در ايران
بچه های اين نسل
صلح می‌خواهند

 
   

محمدرضا يوسفی با نگارش «حسنی كجا می‌روي»، عباس جهانگيريان با تاليف كتاب «دفترچه مشكل‌گشا» و نسرين وكيلی با ترجمه كتاب «رونيا دختر يك راهزن» لوح تقدير شورای گسترش صلح برای كودكان را از آن خود كردند.

در مراسم تقدير از مروجان صلح و امنيت كشور كه با همت شورای گسترش فرهنگ صلح برای كودكان برگزار می‌شود، از جبهه‌ سبز ايران با كتاب «ماموريت نجات كره زمين» و سازمان انتشارات فنی ايران با همكاری مترجمان محسن سليمانی روزبهانی،‌ ليلا رستگار و ‌شمس‌زاده اميری قدردانی شد.

كتاب «حسنی كجا می‌روي» نوشته‌ محمدرضا يوسفی به دليل همدردی دو كودك ايرانی و عراقی كه هر دو مزه تلخ جنگ را چشيده‌اند و آرزو دارند ديگر جنگی نباشد و كتاب «دفترچه مشكل‌گشا» به سبب جمع كردن اعضای خانواده به دور هم و احساس مشترك نوه و مادربزرگ برای آشتی و برگزاری ارتباط دوباره بين اعضای خانواده، ‌شايسته تقدير شناخته شدند.

شورای گسترش فرهنگ صلح برای كودكان اولين سازمان شبكه‌ای است كه با گردهم آمدن 28 سازمان غيردولتی اقدام به آموزش و ترويج مبانی فرهنگ صلح در ميان اقشار مختلف جامعه كرده است.