پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


تئاتر فجر
در هوای آزاد
بچه‌های کار
درغم لقمه ای نان
هر پشتکی می‌زدند

 

جشنواره بین المللی تئاترفجر در تهران برپا شد. در جنب همین جشنواره چهار نمایش خیابانی هم در محوطه تئاتر شهر اجرا شد. نمایش خیابانی را همین‌ها اجرا کردند که درعکس می‌بینید و نمایش هم همین بود که مشاهده می‌کنید. سنگ و گوشت و پوست و پول نان شب. آن دو بچه ای را هم که پلیس و نیروی انتظامی تئاترشهر گوشش را گرفته، آدامس فروش معرکه بوده اند. چه کرده اند؟ هرچه کرده اند، انگیزه شان با آن بچه ای که صورت و تن خود را سنگ فرش تئاتر وام داده هیچ تفاوتی نداشته. بقول افراشته: کار و کسبی که از آن نان و لبوئی برسد!