پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

برای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را با
کليک بر روی نشان ان در زير تهيه کنيد


 


گیله مردان
سرزمین سبز
را هم اینجا بشنوید

شمار ترانه‌هائی که دراین شماره پیک هفته برای شما انتخاب کرده ایم، کمی بیشتر از ظرفیت و گنجایشی است که پیک هفته دارد، اما برای حفظ توازن میان فارس‌ها، گیلک‌ها و آذربایجانی‌ها هیچ چاره ای نبود. بویژه که اخیرا سی دی جدیدی هم درایران با صدای ناصرمسعودی تکثیر شده است. زمستان روزگار بر او نیز گذشته است. خسته می‌خواند، اما هنوز می‌خواند و دلنشین هم می‌خواند. گیله مردان خداقوت را که از کارهای جدید اوست بشنوید.