پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 
 

امام زاده زرگنده
سینه یحیی دولت آبادی
 را در شمال تهران شکافتند
نگذارید شورای شهر تهران
با تاریخ و بزرگان ایران چنین کند

اطراف امام زاده اسماعیل در زرگنده واقع در شمال تهران را خراب کرده اند. دست به کار تعمیر شده اند و مشغول کارهای ساختمانی اند. قبرهائی را که اطراف امام زاده بود را باز کرده اند. سنگ‌ها را برداشته اند. هیچکس نمی داند این سنگ‌ها را پس از پایان کار تعمیر سرجایش خواهند گذاشت یا نه. هیچکدام از آنها که مشغول تعمیراند نیز نه می‌دانند کسانی که در این قبرستان برخاک شده اند کیستند و نه می‌دانند شهرداری و شورای شهر تهران چه تصمیمی برای قبرهای سینه شکافته گرفته است. یک بنای جدید در میانه پارک ساخته اند و قبر 5 شهید جنگ در میان آنست. از شاهکارهای احمدی نژاد و شورای شهر تهران. کارهای ساختمانی یکی دو ماهی است شروع شده است. این که بنائی برای یادبود قربانیان جنگ با عراق برپا کنند هیچ اشکالی ندارد، البته به شرط آن که قصد تبلیغ جنگ و مرگ نداشته باشند.

اما

ما چرا نگران شکافته شدن قبرهای اطراف امام زاده زرگنده هستیم. یکی از این قبرهای سینه شکافته متعلق به یحیی دولت آبادی است و بیم از آنست که در این بازسازی، از این روحانی نواندیش و ادیب نیز انتقام گرفته و قبرش صاف کنند تا کس نداند که بود؟ و درکجا به خاک شد؟

حاج میرزا یحیی دولت آبادی از روحانیون مشروطه خواه بود. زاهده اصفهان و از روحانیون با سواد دوران بود که علاوه بر فارسی و عربی، به زبان فرانسه نیز مسلط بود و فرهنگ غرب را می‌شناخت. شیفته دمکراسی بود. در سال 1309 از اصفهان به تهران آمد و دو مدرسه سادات و ادب را بنیان نهاد. بعد از خلع محمدعلی شاه و انتخابات دوره دوم از طرف مردم کرمان به مجلس رفت. در جنگ اول که عده ای از رجال کشور مهاجرت کردند، او نیز به مهاجرت رفت. در دوره پنجم مجلس بار دیگر از کرمان نماینده مجلس شد. در همین مجلس از جمله پنج نماینده ای بود که با انقراض قاجاریه و سلطنت پهلوی مخالفت کرد. سالها در اروپا اقامت کرد و سرانجام خاطرات سیاسی و اجتماعی خود را تحت عنوان "حیات یحیی" نوشت که پس از درگذشتش در چهار جلد منتشر شد. دولت آبادی در تمام مدتی که در اروپا می‌زیست سرگرستی محصلین ایرانی را از جانب وزارت فرهنگ برعهده داشت. شرح احوال قائم مقام، شرح احوال میرزاتقی خان امیرکبیر را نوشت. چهار جلد کتاب "حیات یحیی" تاریخ سیاسی ایران از ابتدای مشروطیت نا انقراض قاجاریه است و نکات بسیار مهم و جالب و منتشر نشده ای را او در این خاطرات خود نوشت.

این که شهرداری و شورای کنونی شهر تهران بخواهند گور او را محو کنند تعجب آور نیست، اینکه کسی به دادخواهی این روحانی آزادیخواه و مترقی بر نمی خیزد تعجب آوراست.