پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


چرا"صبا" نه، اما "لس آنجلسی‌ها" بله؟
گردانندگان تلويزيون‌های ماهواره بيدارخواهند شد؟

جلوگيری از پخش برنامه‌های ماهواره‌ای تلويزيون "صبا"، به يك رسوائی ديگر تبديل شد. درحاليكه تمام ارگان‌های حكومتی بصورت يكپارچه دراختيار مخالفان هر نوع اصلاحاتی درجمهوری اسلامی قرار گرفته، مخالفت با اين تلويزيون ماهواره‌ای نشان داد كه آنها هيچ نوع احساس امنيت نسبت به قدرتی كه در اختيار گرفته اند ندارند. دراين ميان، يكبار ديگر آنكه فرمان را صادر كرد رهبر بود. همانگونه كه فرمان توقيف روزنامه‌ها را صادر كرده بود.

اين ماجرا، يك واقعيت ديگر را هم عيان كرد كه بعيد است به گوش آنها كه تلويزيون ماهواره‌ای دارند و يا راديوهای فارسی زبان را دراختيار دارند برود. آن واقعيت اينست:

حاكميت با دادوبيداد و برنامه‌های تلويزيون‌های ماهواره‌ای لس آنجلس و راديوهای فارسی زبان مسئله‌ای ندارند و هيچ كاربردی برای آنها در داخل كشور قائل نيست، مگر آنكه از برنامه‌های آنها در جهت اهداف داخلی خود استفاده هم می‌كند. مثل فراخواندن مردم به تظاهرات خيابانی و لشكر كشی حكومت به خيابان‌ها و ترساندن مردم. مثل تبليغ تحريم انتخابات و درآوردن احمدی نژاد از دل اين تحريم. مثل مقابله با اصلاحات و خاتمی و مجلس ششم كه تمام سود اين تبليغات به جيب دارو دسته حاكم كنونی رفت. براستی وقت آن نرسيده كه از خود سئوال كنند:

1- ما چه برنامه‌هائی پخش می‌كنيم كه برای حكومت مهم نيست؟

2- تلويزيون ماهواره‌ای صبا، با همه احتياط‌هائی كه قطعا داشت، چه برنامه‌ای می‌خواست پخش كند كه رعشه به اندامشان افتاده بود؟

جواب واقع بينانه به اين سئوالات می‌تواند به دگرگونی اساسی در برنامه‌های تلويزيون‌های ماهواره‌ای بيانجامد و اعتباری برای آنها شود.

اما. گوش شنوائی هست؟

در همين ارتباط، دو اظهار نظر را، از دهان همان‌هائی بخوانيد كه تلويزيون صبا می‌خواست بانگ آنها را نيز به گوش مردم ايران برساند:

فاطمه راكعی رئيس كميسيون زنان جبهه مشاركت در اعتراض به جلوگيری از پخش برنامه تلويزيون ماهواره‌ای "صبا" گفت:

روش‌های قيم مآبانه ، تحكم و ديكتاتوربازی برای محدود كردن رسانه‌ها روش‌هايی نخ‌نما شده كه تاريخ مصرف آنها به پايان رسيده است.  متوقف كردن فعاليت‌ ماهواره‌‌ای شبكه صبا حاصل انحصارگرايی صاحبان قدرت است، اين تفكر با نگرش "يا ما يا هيچ" همه مسائل را تجزيه و تحليل می‌كند. صاحبان قدرت می‌توانستند لااقل ژست دموكراتيك به خود بگيرند. دليلی نداشت كه از چند صدايی بودن جامعه تا اين حد بهراسند. حاكميت در نهايت ناچار خواهد شد به رفتار دموكراتيك تن بدهد و بگذارد تا بقيه مردم نظرات خود را بيان كنند و شنونده سخنان ديگران باشند.
 اين چه عدالتی است كه فردی مثل كروبی با سابقه مشخص نتواند حرف خود را بزند. به نظر می‌رسد اقدامات حاكميت در راستای محدود كردن شبكه صبا به گسترش ديكتاتوری كمك ‌كند.

شهربانو امانی نماينده مجلس ششم هم درهمين ارتباط گفت: صاحبان قدرت با در دست داشتن تمام امكانات كشور چرا بايد نگران برنامه‌های شبكه ماهواره‌ای صبا باشند؟ مگر پايه‌های نظام جمهوری اسلامی روی آب بنا شده است كه چنين رفتاری را در مورد رسانه‌ها پيشه كرده‌اند متوليان امر بايد بدانند تك صدايی كردن جامعه چاره كار نيست.

با توجه به دوران انفجار اطلاعات، فيلترينگ سايت‌ها در كوتاه مدت شايد مانع دستيابی افراد به اطلاعات می‌شود اما مطمئنا در دراز مدت مخالفان اطلاع رسانی آزاد راه به جائی نخواهند برد.
افرادی كه قصد دارند جاده سياسی را يك طرفه كنند شايد بتوانند با ايجاد حصار آهنی برای فعاليت شبكه صبا محدوديت ايجاد كنند اما در دراز مدت نمی‌توانند مانع اين فعاليت‌ها شوند.