پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


تن فروشان
قبيله‌ای سرگردان
در حاشيه خيابان‌ها

 

اين تحقيق حاصل گفتگو با 147 زن تن فروش است.آنها تصادفی انتخاب شده اند. يا مقيم اقامتگاههای سازمان بهزيستی بوده اند و يا در خيابان مشغول به كار. برای ارتباط با اين افراد بايد اعتماد آنها را جلب كرد و برای اين كار احترام عنصر كليدی است. آنها آدم شناسان زيركی هستند و خيلی زود متوجه احترام واقعی می‌شوند و الا كسی را به جمع خودشان راه نمی دهند.

 

سن ورود دختران به دنيای آنها:  

1- نه الی دوازده سالگی   2درصد                  

2- سيرده الی شانزده سالگی 9ر25 درصد

3- شانزده الی بيست سالگی  1/36 درصد

4- بيست الی بيست چهار سالگی   4/29 درصد

5- بيست  پنج الی بيست هشت سالگی 11درصد

6- بيست نه الی بيشتر 2 درصد

 

مطابق اين بررسی 2 درصد زنان قبل از 9-12 سالگی و بيشتر آنها در 13- 20   سالگی و كمتر آنها در 29 سالگی وارد اين كار شده اند. بعضی از زنان روسپی در كودكی بدون پدر و مادر بوده و كمتر آنها در پرورشگاه بزرگ شده اند. آنها يا بدليل نداشتن پدر و مادر و يا جدائی آنها از هم و رها كردن كودكان كم كم  به اين كار پيوسته اند. 43% آنها پيش از ورود به اين دنيا از كمبود محبت افسرده بوده اند. از آنها در كودكی ( 22% ) سوء استفاده جنسی شده است و اين بدترين خاطره زندگی آنهاست. به آنها بعد از فرار خانه 8ر35 درصد به فاصله 24 ساعت، 59 درصد در فاصله 25 تا 48 ساعت و 1ر5 در صد بعد از دو روز تجاوز شده است.

 

از اين دنيا كسانی دستچين شده و از اسكله‌ها و باند فرودگاه‌ها به صورت اختصاصی و خارج از نظارت ماموران گمرك خارج می‌شوند.

قطعاً اين سفر تصادفی نيست. قاچاق كالا ، به ويژه مواد مخدر، نيز از همين راه تسهيل می‌شود ( حيات نو, 11/2/81 ).

سالانه حداقل 800 تن موادمخدر درايران مصرف می‌شود( آسيا, 18/11/80 )

دو سوم زنان تن فروش مورد مطالعه چه قبل از آغاز و چه بعد از آن اعتياد را تجربه كرده اند و 1/54% همسران آنها نيز همانند پدرانشان يا معتاد بوده اند و يا در قاچاق مواد مخدر دست داشته اند.

همين تحقيق نشان می‌دهد كه 5/22 % زنان تن فروش مورد بررسی در دوران كودكی قربانی سوء استفاده جنسی بوده اند. 5/12%  اين تجاوز توسط نزديك ترين و محرم ترين افراد خانواده، يعنی پدر، برادر و دايی آنها انجام شده است. گسترش چنين رويدادی قبح برقراری رابطه جنسی غيرمتعارف را از ميان بر می‌دارد و موجبات درگيری‌های جنسی زودرس را فراهم می‌آورد.

نتايج ديگر اين تحقيق نشان داده است كه به علت فضای نامناسب زندگی خانوادگي, بسياری از اين دختران تن به ازدواج‌های مصلحتی داده اند و حتی 5/26 % از آنها از خانه فرار كرده اند. اغلب

دلايل و عوامل موثر در گسترش روسپيگری در ايران

1- فقر

2- بيكاري

3- عدم حمايت از زنان سرپرست خانوار

4- طلاق ( خصوصاً در صورت شكست عاطفی )

5- بالا رفتن سن ازدواج

6- فقدان پوشش بيمه كارآمد

7- بالا رفتن تعداد زنان معتاد

8- وجود بازار گسترده و حصول درآمد سرشار در فعاليت روسپيگری و خدمات جانبی

10- وجود تقاضای بالقوه در جامعه.

( اين گزارش نيز با اصلاحاتی جهت انتشار در پيك هفته از وبلاگ " تيك" گرفته شده است)