پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


بزرگداشت
فرخی يزدی
در دانشگاه يزد

 

بزرگداشت فرخی يزدی در سالن علامه طباطبايی دانشگاه آزاد اسلامی يزد و به همت انجمن علمی - ادبی حافظ برگزار شد. معرفی فرخی يزدی، زندگينامه فرخی، شعر‌ و زندگی فرخی، مقاله‌ای درباره شخصيت او از مجموعه برنامه‌های اين بزرگداشت بود.غزلی از فرخی سرآغاز آشناسازی حاضران با آزادی و آزاديخواهی فرخی يزدی به عنوان يك شاعر آزادی‌خواه بود.

سخنرانان از دوره مشروطيت گفتند و دوره‌های مهم ادبيات و بويژه ادبيات سياسی درايران.

در اين مراسم فرخی شاعر لب‌دوخته ايران و فرزند خلف مشروطيت معرفی شد كه تا پايان عمر از آرمان‌های خود دست بر نداشت.