پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


هفته آينده
روياروئی شورای همكاری خليج فارس با ج. ا
خواب و خيال باطل فرمانده سپاه پاسداران ايران

 

همزمان با سخنرانی تهييجی فرمانده كل سپاه پاسداران كه جهان اسلام را ابرقدرت جانشين اتحاد شوروی فروپاشيده (البته به رهبری جمهوری اسلامی) معرفی كرد، دبيركل شورای همكاری خليج فارس در ديدار نخست‌‏‏ وزير كويت ايران را اشغال كننده جزاير تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسی معرفی كرد. روزنامه الخليج چاپ امارات متحده عربی، درهمين ارتباط نوشت:

يكی از محورهای اساسی نشست آينده شورای همكاری خليج فارس كه هفته آينده تشكيل می‌شود محكوم ساختن اشغال سه جزيره ياد شده توسط ايران است! مخالفت با تجهيز ايران به سلاح كشتارجمعی نيز از جمله مسائل اين نشست خواهد بود.