پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


حوزه علميه قم
دربدر بدنبال راه حل
رابطه دختران و پسران

 

مركز مديريت حوزه علميه قم اين پرسش‌ها را با صاحب نظران در ميان گذاشته و اميدوار است با گردآوری ديدگاه‌های متخصصان، بتواند راه حل‌هايی را به مدرسان و آيات عظام حوزه، ارائه نمايد مقدمه و پرسش‌های اين مركز، به شرح زير است:

در شرايطی كه روابط غير شرعی و نادرست ميان دختران و پسران در حال گسترش است، بازار ازدواج رو به كسادی و گرانی و بازار فحشا رو به رواج و ارزانی می‌رود؛ به نحوی كه حتی طبق بعضی گزارشات، مشتری اين بازار ارزان تنها مجردان نيستند. در وضعيتی كه بسياری از نگاه‌ها ناپاك است و چشم چرانی حتی در مردان متاهل رواج دارد. در مقامی كه كسی جوابگويی به نيازهای جنسی عاطفی را در دوران نوجوانی به رسميت نمی شناسد.
در شرايطی كه ميليون‌ها بيوه و دختر مازاد بر پسر وجود دارد. در موقعيتی كه اسباب تحريك جنسی به شدت آنان را كه توان ارضا جنسی خود را ندارند تحت فشار قرار می‌دهد. در وضعی كه راه‌های سلبی به تدريج كارايی خود را از دست می‌دهد.
و خلاصه اينكه، در شرايطی كه نياز شديد جنسی بر اقشار وسيعی از جامعه حاكم است چه بايد كرد؟

بديهی است با توجه به مراتب فوق، صرفا توصيه و تاكيد برخودنگاهداری، صحيح نمی باشد؛ زيرا هم در عمل ناممكن و هم با نيازهای طبيعی انسان ناسازگار است.

همان طور كه نمی توان بدون ارائه آب پاك تشنه را از آب آلوده برحذر داشت زيرا اين منع يا‌بی‌اثر و يا حد اكثر كارايی موقت دارد.

بنابراين سوال ما اين است كه چه راهكار ايجابی برای رفع نيازهای جنسی و عاطفی بايد ارائه داده و چگونه می‌توان در جامعه امنيت و آرامش جنسی ايجاد كرد؟
چه راهی بايد پيشنهاد كرد كه با فرهنگ و باورهای مردم ما سازگار باشد و در عين حال به جای پاك كردن صورت مساله آن را در جهت حل مساله سوق دهد؟

ـ آيا بايد تدريجا رابطه آزاد جنسی را به عنوان يك واقعيت پذيرفت و آن را به رسميت شناخت؟

ـ آيا بايد تنها ازدواج را برای جوانان 25 ساله به بالا به رسميت شناخت و اساسا مشكلات را اقتصادی دانست؟

ـ آيا دست برداشتن از لزوم تك همسری كمكی به حل مشكل می‌كند و يا خود مشكل افزاست؟

ـ آيا می‌توان ادعا كرد كه آزادی جنسی حلال، عطش جنسی جامعه را به نحو صحيح مرتفع می‌سازد؟

ـ آيا رواج ازدواج موقت، ساماندهی و قانونمند كردن آن می‌تواند مشكل را رفع كند؟
ـ آيا وقت آن نرسيده كه ارتباط قانون مندی را تعريف كرد كه در چارچوب آن همه بتوانند نيازهای جنسی عاطفی خود را به گونه‌ای رفع كنند كه احساس نياز به اعمال خلاف و رابطه نادرست نكنند؟ و آيا . . . .

اين سوالات و بسياری سوالات ديگر می‌تواند در مقابل وضعيت موجود مطرح شود. لذا واحد احيای سنت‌های حسنه معاونت تبليغ در جهت يافتن بهترين و عملی ترين پاسخ از شما صاحب نظر گرامی استمداد نموده و با كمال ميل از نظرات ارزشمند حضرت تعالی استقبال می‌كند.