پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


دستورامنيتی به تشريفات فرودگاه
با خاتمی مانند يك مسافرعادی رفتاركنيد
 

در يك دستور امنيتی به مسئولات تشريفات فرودگاه، از آنها خواسته شد كه از هر گونه سرويس ويژه به محمد خاتمی در جريان سفرهائی كه به خارج از كشور می‌كند خوداری كنند. به صدا و سيمای جمهوری اسلامی نيز دستور داده شده است تا اخبار اين سفرها و همچنين سخنرانی‌ها و ديدارهای خاتمی را منتشر نكنند. در دستوری كه به مسئولان تشريفات فرودگاه داده شده، به آنها تاكيد شده كه با خاتمی مانند مسافران عادی برخورد شود و تمام مراحل بازديد پاسپورت، مهر ورود و خروج و ويزای كشورها كنترل شود. با توجه به تسلط سپاه بر تشريفات فردوگاه بين المللی تهران، اين احتمال كه چنين دستوری از جانب سپاه صادر شده باشد بسيار زياد است.