پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


ماجرای سگ امام رضا تمام شد
هاله نورانی احمدی نژاد چه می‌شود؟

 

مطلب امام رضا را برای شماره پيش تهيه كرده بوديم، اما بدليل كثرت مطالب و محدوديت‌های سايت نتوانستيم، آن سگ را در شماره گذشته جای دهيم و ماند برای اين شماره، كه حتما بخوانيد. دراين فاصله يك هفته ای، البته ورق كمی برگشت. يعنی عقربه خرافات بار ديگر از امام رضا روی برگردانده و متوجه امام زمان شد. خبر داغ حضور سگ در حرم امام رضا  را فيلم‌هاله نوری امام زمان در اطراف احمدی نژاد در سازمان ملل از سكه انداخت. البته روزنامه جمهوری اسلامی هم در از سكه افتادن خبر داغ سگ حرم امام رضا نقش داشت. اين روزنامه نوشت:

ورود سگ به حرم امام رضا توطئه بود و گردانندگان اين توطئه هم اعضای يك باند. از اين باند هم عده‌ای دستگير شده اند.

اين روزنامه نوشت: «توطئه وارد ساختن يك سگ به حرم مقدس حضرت امام رضا(ع) و مطرح كردن خبر آن در پايگاه‌های اطلاع‌رسانی كه طی دو هفته اخير شايعات زيادی را بر سر زبان‌ها به جريان انداخت، با كشف يك باند سودجو و دستگيری عوامل اين باند، خنثی شد.  اعضای اين باند، يك شياد و دو نفر از خادمان حرم بودند كه با همدستی همديگر توانستند يك سگ را از قسمت مربوط به بانوان وارد حرم نمايند و تا نزديكی ضريح مطهر ببرند و با فيلمبرداری و انتشار خبر آن و تهيه «CD» اقدام به سودجويی نمايند.  متاسفانه بعضی مطبوعات در تهران و قم نيز خبر اين ماجرای ساختگی را با آب و تاب و عكس سگ و با لحنی تأييد‌آميز به چاپ رساندند و به اين نكته بسيار روشن توجه نكردند كه سگ يك حيوان نجس‌العين است و حرم امام معصوم يك مكان مقدس می‌باشد كه احكام شرعی خاصی دارد.»

 متوجه شديد! ما كه متوجه بوديم. لابد مصداق اشاره جمهوری اسلامی مصبا ح يزدی و نشريه اش بنام "پرتو سخن" است و الا تكليف ما كه روشن است. حالا گيريم كه دوتا خادم و يك شياد كه لابد رئيس خادم‌ها بوده اين ماجرا را علم كردند و سگ نجس را بردند تا جلوی ضريح. تكليف اباطيل احمدی نژاد كه سی دی  اش پخش شده چه می‌شود؟ شيادهای پشت اين ماجرا چه كسانی هستند؟ و زير كدام عبا پنهان؟