پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


هر دو كار را
وزارت ارشاد
سردار هرندی
يكجا می‌كند
و.هنوز

 

اين روزها به هر ناشری كه ميرسی و پای درد دلش می‌نشينی از كتاب‌هايی می‌گويد كه چاپ كرده و در صحافی منتظر مجوز خروج از چاپخانه است ، اما مجوز داده نمی شود . كتاب‌های تازه كه جای خود دارد! سخت گيری‌ها افزايش پيدا كرده و وزير ارشاد هم بدون پرده پوشی گفته كه قرار است چه كار كنند. به عبارتی وزارت ارشاد برگشته است به روزگار گذشته. مديران ارشاد معتقدند كه به برخی از كتاب‌ها اشتباهی مجوز داده شده و بايد مجوزشان لغو شود و حتی اگر چاپ شده باشند، لابد خمير خواهند شد و ارشاد به ناشران هزينه اش را پرداخت خواهد كرد.

از سوی ديگر چند روزی است كه به مناسبت هفته كتاب جشن گرفته اند و مراسم پشت مراسم تا از دست اندركاران نشر تقدير كنند. هر دو كار را هم وزارت ارشاد انجام می‌دهد. از يك طرف گلوی صنعت نشر را گرفته اند و فشارش می‌دهند تا خفه شود و از سوی ديگر برايش جشن گرفته اند و اين يعنی يك بام و حد اقل دو هوا . يادم می‌آيد همان اوائل بعد از دوم خرداد در انجمن مفاخر فرهنگی برای مرحوم زرين كوب بزرگداشت گرفته بودند . او كه پيش از آن تجربه برنامه هويت را داشت ، در روز بزرگداشت گفت كه هر دو كار در نظام جمهوری اسلامی شده است و من نه اين را جدی می‌گيرم و نه آن را و كار خود را می‌كنم . البته ديروز و امروز تفاوتی كرده است . امروز هر دو كار در وزارت ارشاد انجام می‌شود !