پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


جايگاه دست نيافتنی مميز
ازنگاه آيدين آغداشلو
مميز در سينه خاك
روستای "باغبان كلا"

 

آيدين آغداشلو: فهرست فعاليت‌های فرهنگی مميز بالغ بر 10 صفحه است، كه در مقدمه كتاب نشانه‌های او می‌توان پی گرفت. او جايگاهی يگانه و دست نيافتنی دارد. از درخشان‌ترين چهره‌های فرهنگ يكصد سال اخير ايران بود و از حيث جامعيت و اثرگذاری و مديريت و تعهد، هنرمندی تمام و كمال و معلمی يگانه بود. هر چند جای او برای هميشه در عرصه هنر گرافيك ايران خالی خواهد ماند، اما شاگردان و همكاران و همراهان فراوان او، راهی را كه با كوشش و دلبستگی و همت عظيم او آغاز شد ادامه خواهند داد.

او را در گورستان خانوادگی واقع در روستای باغبان كلا (كردان) به سينه خاك سپردند.