پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


آسمان را قيچی كنيد بر سرما
منوچهر آتشی

 

كجاست عندليب
گل سرخ كجاست؟
...
مشرق كدام سمت است؟
و آب، كی از غلاف يخ در می‌جهد؟
...
پس اين كوهسار
اگر آن كوره گوگردی شفق باشد
پس روز كی گذشته، كجا بوده است؟
و اين چكاد خميده، اين گوزن پير شمالي
اگر به بوی گياه خورشيد  تن نلرزاند
از ببر نيمروز چه خواهيم ديد
در دره های سايه و سبزينه؟
...
اگراين سرخ، زخم كتف دُرنا نيست
اگر اين زخم پرپرشده در برف، گل سرخ است
پس عندليب كجاست؟
...
مشرق كدام سمت است؟
پنجره بر كدام باد بگشايم، كه پرنده بيايد؟
و بر اجاق كوچك اين شعر گرم كند خود را
و آسمان را سارهای مهاجر
قيچی كنند بر سر ما...