پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

برای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را با
کليک بر روی نشان ان در زير تهيه کنيدتو مرو!
با صدای مرضيه

از ميان ترانه هائی كه "مرضيه" خوانده است، يكی از اجراهای او را در يكی از برنامه های گلها انتخاب كرده ايم. كمتر شنيده ايد، اما از زيباترين ترانه هائی است كه او خوانده است. گلپايگانی با اين گلها و آواز "مست مستم" با سينه ای پرنفس وارد راديو ايران شد و مرضيه ترانه اين گلها را خواند. آواز گلپايگانی دراين برنامه چنان شهرت يافت كه كمتر به ترانه زيبائی كه مرضيه خواند توجه شد. همين است كه ما اين ترانه را انتخاب كرده ايم. ترانه ای كه می‌توانست دو صدائی نيز اجرا شود: تو مرو!

انتخاب اين ترانه هيچ ارتباطی با رفتن و يا نرفتن مرضيه از ايران و يا پيوستن او به سازمان مجاهدين خلق ندارد. اين تو مرو! از آن تو مرو ها نيست!