پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


همه هنرها در مجلس جمع است
"عطارزاده" هم
از چهره های ماندگار است!

 

عطارزاده از اعضای قديمی موتلفه اسلامی است كه انتخاب او علاوه بر حذف رقبای اصلی او بوسيله شورای نگهبان، با تخلف در توزيع بيش از پنج هزاربرگه رای به نفع او روانه مجلس شد. مدير مسئول نشريه تندر و ليان در بوشهر بود كه هشت سال عليه دولت خاتمی و نماينده اصلاح طلب بوشهر در مجلس ششم - محمد دادفر- فحاشی كرد. سرانجام هم محمد دادفر را ملحد و سزاوار اعدام دانست.

عطارزاده متخصص برخی كشفيات در اتاق خواب هاست. مثلا  و يكباره در مجلس سخنرانی كرد و پرده از رابطه خانم كوندليزا رايس وزيرخارجه امريكا با يك جوان قزوينی در دوران تحصيلش در امريكا پرده برداشت. او گفت كه همين مسئله باعث مخالفت های رايس با ايران شده است.( می‌بينيد درايت سياسی را؟ يك جايزه هم به جنتی بدهيد. بالاخره او هم بخاطر کشف چنین چهره هائی از چهره های ماندگار تاريخ ايران است. منتها پشت جلد كتاب اين تاريخ)

عطار زاده از آن نمايندگانی است كه به تقليد از رهبر مدام چفيه دور گردنش می‌اندازد، اما تا حالا در تمام اين سالها فقط با اصلاح طلب ها و دگرانديشان جنگيده، مگر اين اواخر كه از بوشهر در لشكر انتحاريون ثبت نام كرده است. البته، نايب رييس كميسيون انرژی است و خيلی طرفدار اتم! بودن همين شخصيت در كميسيون انرژی مجلس و ثبت نام در لشكر عمليات تروريستی و انتحاری كافی است تا حكام اتمی مهر مشكوك روی پرونده اتمی ايران بزنند و حتی نيروگاه بوشهر را هم زير علام سئوال ببرند. هرچه خاتمی رشته بود، اينها به باد دادند.

از سينه چاكان احمدی نژاد در مجلس است. آنقدر سينه چاك كه مثل كاسه داغ تر از آش، تا آخرين ساعاتی كه احمدی نژاد هم انصراف محصولی از وزارت نفت را اعلام كرده بود، هنوز از محصولی سردار ميليارد دفاع می‌كرد.

در همين دوره نهم رياست جمهوری حتی می‌خواست رئيس جمهور شود. وقتی احمدی نژاد می‌شود، او چه چيز كمتر دارد؟

كابينه اش را هم اعلام كرده بود. با اين تركيب: حسين شريعتمداری، يونسی، بادامچيان. مسخره اش كردند، اما او خود را رقيب اصلی رفسنجانی خواند. از صحبت های قصار او در مجلس، يكی هم پيشنهاد استخاره برای انتخاب وزير نفت به احمدی نژاد بود.