پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


سرانجام محتوم
3 نسل جنايتكاران

 

از مشروطه به اين سو، نقش آمران و عاملان جنايات، كشتار، شكنجه و اعدام بر كاغذ و پرده ضبط شده است. از باغشاه تهران و اعدام ملك المتكلمين يادگارهای خونينی بر جای مانده است. ناصرالدين شاه به عكاسی و عكس علاقه داشت اما شايد نمی دانست كه اين وسيله تنها برای برداشتن عكس او در شكارگاه و تفرجگاه‌ها اختراع نشده است. دوربين خود را تكثير می‌كند و كرد و تصاوير ديگری نيز برداشته شد. گرچه نه به دوران او، اما به دوران مظفرالدين شاه و محمدعلی ميزا و... چرا و بسيار هم.

از آغاز همگانی شدن دوربين و عكس برداری، از سه نسل شكنجه گران و عاملان جنايات نيز دركنار آمران آنها عكس و تصوير به جای مانده است. از دوران رضاخان، دوران پسر او"محمد رضا" و اكنون از نسل سوم دودمان استبداد. سرپاس مختاری و پزشك احمدی دوران رضا شاه اجداد لاجوردی و مرتضوی و ازغدی و مجيد حلوائی در جمهوری اسلامی بودند و تهرانی، حسين زاده، عضدی و... نسل شكنجه گران فاصله اين دو نسل.

نسل اول آنقدر به ادامه قدرت رضا شاه ايمان داشت كه برای پنهان كردن خويش نام مستعاری انتخاب نكرد اما نسل ميانی چرا. شكنجه گران و عاملان جنايات در زندان‌ها و قتل‌های زنجيره‌ای در دوران محمد رضا نام مستعار برای خود انتخاب كردند. هر دو گروه در دوران پهلوی همان كردند كه در جمهوری اسلامی تيم‌های قتل‌های زنجيره‌ای و اعدام و شكنجه كردند. هيچ حكومتی درجهان ابدی نبوده و ابدی نيز نخواهد بود. پرچم‌ها كه پائين كشيده شد نوبت حساب پس دادن می‌رسد. همانگونه كه سرپاس مختاری، سرلشكر ايرم، پزشك احمدی، عباس شش انگشتی از عاملان جنايات در زمان رضا شاه در امان نماندند، شكنجه گران و جنايتكاران دوران پسر او نيز در امان نماندند. مرتضوی‌ها و ازغدی‌ها هم در امان نخواهند ماند، به آن شرط كه از اين ليست حذف نشوند. اين حكم روزگار است.

چرا اين را لازم بود يادآوری كنيم؟

به آن دليل كه دولت احمدی نژاد تصور كرده نسل چهارم را می‌تواند به ميدان آورد! يعنی سر از نو روزی از نو!

آنها كه دراين شماره عكسشان را می‌بينيد، عاملان بزرگترين جنايات در زمان رضا شاه بودند. سرپاس مختاری، پزشك احمدی، سرلشكر ايرم. شريف ترين دگرانديشان، متفكران، سياستمداران بدست آنها و به فرمان رضا شاه به قتل رسيدند.