پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


سيد جواد ذبيحی
سرانجام تلخ مدح قدرت

 

آنچه می‌شنويد، برنامه ايست كه يكی از گزارشگران‌بی‌بی سی "محمد منظرپور" تهيه كرده و از اين راديو نيز پخش شد. نگاهی است به نفوذ و تاثير موسيقی ايرانی در صوت قرآنی و مذهبی تشيع: اذن و مناجات!

گزارش جامعی است كه نه يكبار، بلكه بارها می‌تواند شنيد و به انديشه نشست. آنچه كه با مداحان قبل از انقلاب، بنام انقلاب و دفاع از دين كردند. ذبيحی مداحی بود با شال سبز سيدی به كمر و نوار سبز رنگی به دور كلاه زرشكی رنگی كه به رسم همه مداحان بر سر می‌گذاشت. خوش پوش بود و خوش صدا، چند موئی هم از ابروهايش بر می‌داشت تا كمان آنها حفظ شود! اهل هر حرفه‌ای بود و از جمله مداحی قدرت شاه. مثل خيلی از مداحان جمهوری اسلامی كه اكنون مدح قدرت را می‌كنند. سالهای طولانی در ميدان سرچشمه تهران، و كمر كش كوچه يخچال می‌نشست. كوچه‌ای كه درانتهای آن سرهنگ امير رحيمی می‌نشست و در ابتدای آن پدر به سايه خزيده "ناصر فخررائی ضارب شاه در 15 بهمن 1327. امير رحيمی پس از انقلاب به ارتش فراخوانده شد و با درجه سرتيپی كه آيت الله خمينی به او داد، فرمانده دژبان تهران شد. ارتش از هم پاشيده و سربازان و درجه داران از پادگان‌ها گريخته را به خدمت برگرداند و بعدهم، به جرم گرايشی كه به نهضت آزادی ايران داشت به خانه بازگردانده شد.

ذبيحی، در سال 57 از بيم انقلاب لباس را از تن در آورده و از اين و آن آيت الله تامين جانی گرفته بود، اما تيم‌های ترور وابسته به كميته‌های انقلاب امانش ندادند. همان‌ها كه بعدها تبديل شدند به عوامل خودسر امنيتی، ذبيحی را ربودند و در بيابان‌های اطراف تهران بطرز فجيعی كشتند. عكس جنازه او را در حاليكه زبان و آلت تناسلی اش را بريده بودند برای مطبوعات وقت فرستادند.

او را كشتند اما با مناجاتی كه از او باقی مانده بود چه می‌توانستند بكنند. در همين گزارش‌بی‌بی سی و از قول محسن سازگارا می‌شنويد كه در اولين ماه رمضان پس از انقلاب نمی دانستند جای خالی مناجات او را چگونه پر كنند و اگر نبود شجريان و صوت قرآنی او، در اين جايگزينی هم مانده بودند.

27 رمضان رفت و صدای ذبيحی ديگر از راديو پخش نشد، بخت و اقبالی كه نصيب موذن زاده اردبيلی شد و اذان‌بی‌نظير و فارسی او را به مناسبت و‌بی‌مناسبت پخش كرده و می‌كنند.

ذبيحی هركه بود و هرچه كرد، صدايش يعنی شب‌های قدر در ماه رمضان.

گزارش را از اينجا بشنويد>

 http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2005/10/051030_v-mm-azan-iranian-music.shtml