پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


طالب اف
بذر فكری
انقلاب مشروطه را
او در تبريز پاشيد

 

اينهمه درباره رجال مشروطيت گفته اند ونوشته اند، اما دركمترجائی از "طالب اف" نامی برده شده و يا كمتر كسانی می‌دانند كه تاثيرنوشته‌های او درتحريك مردم زمان بسوی عقايد مشروطه طلبی وآزادی خواهی چقدر زياد بوده است.

" طالب اف " از ميان توده‌های مردم بيرون آمده بود. درمدت اندكی بوسيله كتابهای خود چنان مشهورشد كه بقول مرحوم كسروی درتاريخ مشروطه اش «تنها بنام ارج شناسی ازكوشش‌های پيشين او و نوشته‌هايش، او را به نمايندگی دوره اول از تبريز انتخاب كردند." درحالی كه خود او از اين داستان هيچ خبری نداشته.

ازمقدمات فكری نهضت مشروطيت درايران وانقلاب فكری لازمی كه می‌بايد قبل ازآن بوقوع پيوسته باشد، درتاريخ چيزی نمی توان نشان داد. تنها مسئله قابل ذكرتحركی است كه نوشته‌های همين مرد در كتابهای خود بنام " مسالك المحسنين" و " احمد" درمغزمردم ايران ايجاد كرده بود وآنان را آماده كارمی ساخت.

" عبدالرحيم طالب اف ازمردم تبريز وچنان كه خودش نوشته پسردرودگری بود كه درجوانی به قفقازرفته و درآنجا با كوشش ورنج، دارائی اندوخته و بعد درولادی قفقازبه گوشه نشينی پرداخته. اين مرد دانشمند می‌بوده وازفيزيك وشيمی وستاره شناسی ومانند آن آگاهی بسيارمی داشت و كتاب‌هايش بسيار است...»  -  نقل ازتاريخ مشروطه كسروي

ياد آوريد اين مرد بزرگ وموثردر انقلاب مشروطه را.