پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 
 

بدنبال بخشنامه ممنوعيت‌های سينمائی
انقلاب فرهنگی
در دو سكانس
مطبوعاتی- سينمائی
بی‌بی‌گل

حسب الامر مقامات محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی داير بر ممنوعيت ساخت و نمايش فيلمهايی كه ليبراليسم، نهيليسم،  فمينيسم، سيگار، مشروبات الكلی، سكولاريسم و خشونت را ترويج می‌كنند، بدين وسيله در بازبينی فيلم"آقا موشه و خاله سوسكه"، موارد زير مشاهده شد:
الف-
پنج عدد صحنه مشكوك به ليبراليسم كه در آ ن،خاله سوسكه آزادانه به قصد يافتن شوهر در شهر موسوم به همدان، كفش و كلاه كرده و حركت می‌نمايد و اين نيت را در ملا عام در گفتگو با مردان اجنبی به شنيع ترين شكل بازگو می‌كند.
ب-
چهارعدد صحنه مشكوك به فمينيسم كه در آن خاله سوسكه به هواداری از حقوق زنان در كتك كاريهای خانوادگی ميان موشها و سوسكها و آدمها می‌پردازد.
ج-
شش عدد صحنه مشكوك به نهيليسم كه در آن نگاه نيست انگارانه در پی افتادن موش در ديگ آش سايه افكنده است.
د-
صحنه‌هايی از ساديسم، فاويسم، نارسيسيسم، راشيتيسم، صهيونيسم غاصب و امپرياليسم غارتگر به رهبری آمريكای جهانخوار در فيلم مشاهده می‌شود كه نظر آن مقامات محترم را در اين زمينه جويا می‌شويم...
...با اين حال به نظر می‌رسد در صورت حذف موارد فوق،
نمايش"خاله سوسكه و آقا موشه" بلامانع می‌باشد...
×××××××××××××××××××××××××××××
دستور دبير سرويس هنری:
نويسنده گروه ادبی، با توجه به موارد فوق يك فيلمنامه آموزنده بنويسد....
سكانسی از يك فيلمنامه،
نوشته شده توسط نويسنده گروه ادبی:
روز-
روشن- خارجي
خاله سوسكه،
در حال راه رفتن و مونولوگ به شيوه آينه تاركوفسكی:

در زندگی، مضامينی از قبيل سكولاريسم و ليبراليسم و فمينيسم و نهيليسم است كه فيلم را در ملا عام از هستی ساقط می‌سازد .اين سكولاريسمها را نمی شود جايی نمايش داد و بايد ريختشان دور...
نمای نزديك از يك قطار با افكتی از يك صدای مشكوك به سهراب سپهری:

من فيلمی را ديدم كه مانند قطاری سكولاريسم و نهيليسم و ليبراليسم و غيره می‌برد و چه معلوم الحال می‌رفت...
آقا موشه(
می‌آيد داخل كادر):

خاله سوسكه...خانم قزی ...و غيره...كجا می‌ری؟
خاله سوسكه:

خاله سوسكه و درد پدرم.....من كه از گل بهترم...می خوام برم به همدون...شو كنم مش رمضون...پيرهن ديبا بپوشم...منت هيچكس نكشم...
(نظر دبير گروه ادبی :در رابطه با ترويج ليبراليسم و نهيليسم،اين ديالوگ بازنويسی شود)
بازنويسی توسط نويسنده گروه ادبی:

ما، آزاديهای غربی را نفی كرده، بنده در چهار چوب ضوابط بنا دارم بروم به همدان و به مش رمضان شوهر نموده و جز قادر متعال منت هيچكس را نكشم.........................
آقا موشه:زن من می‌شی؟
خاله سوسكه:با اجازه شورای انقلاب فرهنگی...بعله....(صدای دف و قابلمه وهلهله و كف و بشكن در چهار چوب ضوابط ،همراه با نمايش كلوزآپ گل دست عروس و تيتراژ پايانی)