پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 
 

 

 

 

دعا كنيد

 

پروانه
رنگ بالهايش را از ياد برده
است
پرنده
آوازش را به ياد نمی آورد
دعا كنيد

سطرهای عاشقانه
از يادمان نرود


                حافظ موسوی