پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

برای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را با
کليک بر روی نشان ان در زير تهيه کنيد


 
 


به سفارش شورای تبليغات اسلامی
و ساخته شده در سيمای سردار ضرغامی
رپ جنگی
گوش كنيد
اما فريب نخوريد!

 

چه كسی می‌توانست باور كند، كه برای نظامی كردم و جنگی كردن فضای سياسی ايران، آنها كه ذوالفقار ضد يورش فرهنگی غرب را عليه خاتمی از نيام بركشيده بودند، حالا به "رپ جنگی" متوسل شده اند؟ شده اند و نمونه اش را برايتان انتخاب كرده ايم كه باور كنيد. اين رپ برای بسيج می‌خواهد نيرو جمع كند و برای رفتن روی مين داوطلب. شايد هم گردان‌های استشهاديون با رپ بايد بروند خود را منفجر كنند!

اين رپ، آن موسيقی زير زمينی جوان‌ها نيست و توطئه جديدی است كه دست سيمای جمهوری اسلامی و ضرغامی پشت آنست. همان‌ها كه عصر عاشورا را با رپ عليه خاتمی ساخته بودند، حالا رپ برای جنگ درست كرده اند. اين رپ مضمون تفسيرهای تبليغاتی فرماندهان سپاه و احمد جنتی درنماز جمعه تهران و رهبر در سخنرانی‌های تشريفاتی اش را دارد. با شعارها و تفسيرهای حسين شريعتمداری در كيهان مو نمی زند. چند سايت اينترنتی هم راه انداخته اند و اين نوع رپ را كه در استوديوهای سيمای جمهوری درست شده فرستاده اند روی شبكه جهانی اينترنت و در داخل هم هيچ فيلتری روی آن نگذاشته اند. باب طبع بسيج و حزب الله ساخته شده و ريتمش باب طبع جوان‌های غير بسيجی است. قرار است حرف‌هائی كه در نماز جمعه مشتری ندارد و در كيهان خواننده، از اين طريق تبليغ شوند. «هر لحظه به رنگی بت عبار برآمد...» شورای تبليغات اسلامی و ستاد بحران سازی جنگی اينها را سفارش داده است!