پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

كوندا ليزا رايس، روزگذشته در برابر كنگره امريكا
بوش از مدل افغانستان درايران استفاده خواهد كرد

 

19 اكتبر، كونداليزا رايس وزير امور خارجه امريكا در كنگره امريكا در مورد سياست امريكا درعراق گزارش داد.

رايس درمقابل  سئوال دقيقی كه از او در باره مدت زمان ماندن ارتش امريكا درعراق پرسيده شد و تاكيد بر اين پرسش كه اين مدت 5 سال است يا ده سال گفت:

تعيين دقيق سالهائی كه ما در عراق خواهيم ماند ممكن نيست.

 

كنگره از رايس درباره استراتژی كاخ سفيد در ارتباط با ايران و سوريه پرسيد. رايس گفت:

تلاش ما آنست كه رفتار اين دو كشور از راههای سياسی تغيير دهيم ، اما از من درباره راه‌های استراتژيك ديگر در اين ارتباط سئوال نكنيد، من وارد بحث در باره راه‌های ديگری كه ممكن است رئيس جمهور اتخاذ كند نمی توانم بشوم. رئيس جمهور راههای ديگر، از جمله دخالت نيروی نظامی را كه روی ميز است رد نكرده است. امريكا همان مدل افغانستان را كه موفق بوده است پيش خواهد برد. 

(بخش آخر اظهارات وزير خارجه امريكا و تبديل ايران به افغانستان دوران طالبان و سپس دخالت مستقيم درايران را مقايسه كنيد با آنچه كه در ماه‌های گذشته در ايران گذشته است. دولت احمدی نژاد، سلطه خرافات حكومتی بر كشور و پيروی از برقراری الگوی طالبان در ايران. اين همسوئی جز از درون حساس ترين ارگان‌های حكومتی رهبری شده است؟)