پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 
 
 
 


يك بغل شعر
يك آغوش آزادی
م. آزاد- سيروس طاهباز

 

يك دفتر پر و پيمان از شعرهای "م. آزاد" قرار است در تهران منتشر شود. نام اين گلچين را "بهارزائی آهو" انتخاب كرده اند و علاوه بر "م. آزاد" سيروس طاهباز نيز مقدمه‌ای بر آن نوشته است. م. آزاد خود در انتخاب اين گلچين از ميان آنچه كه تاكنون سروده نقش مستقيم داشته است. كتاب 150 صفحه است و بيش از 60 سروده شاعر را دربر می‌گيرد. 

ديار شب، آيينه‌ها تهی است، با من طلوع كن، قصيده‌ بلند باد، تازه‌ها و گل باغ آشنايی، از جمله اشعار اين دفتر است.

م. آزاد دراين سالها و روزهای غربت شاعران به يادگار مانده دهه 1350 ايران سرگرم ادامه بازنويسی شاهنامه فردوسی برای كودكان و نوجوانان است. از اين كار ماندگار م.آزاد تاكنون "رستم و اكوان ديو" و " رخش رخشان" منتشر شده و چهار عنوان ديگر نيز در راه است.

م. آزاد از مرز 70 سالگی گذشته است. در سال 1312 در تهران به دنيا آمد و سالها در دبيرستانهای تهران ادبيات فارسی تدريس می‌كرد. در سال 1346 به كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان رفت. پيوند با سيروس طاهباز شايد حاصل ماندگان اين انتقال باشد.

پرشيادخت شعر (زندگی و شعر فروغ فرخزاد)، ترجمه شعرهای كارل سندبرگ، ترجمه طنزهای وودی آلن، لی لی - لی‌لی حوضك، طوقی، عمو نوروز، كی از همه پر زورتره، بزبز قندی وخاله سوسكه كجا ميری؟ همه از نقطه گذاری‌های م.آزاد در ادبيات معاصر ايران است.