پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

مساجد اشرافی  
قبل از ظهور و بعد از ظهور
امام زمان

امام زمان و مسئله غيبت و ظهور وی در بين اهل تشيع هميشه مطرح بوده، اما در سال‌های اخير و بويژه دو سال اخير اين غيبت و ظهور را با چنان خرافاتی آلوده كرده اند كه روحانيون اهل بيت هم وحشت كرده اند. ماجرا فراتر از چاه جمكران كه حالا از يكی تبديل به دوتا – زنانه و مردانه- شده است. بوی توطئه‌های بزرگی ازاين ماجرا می‌آيد، چنان كه ظاهرا عزم را جمع كرده اند تا دور مصباح يزدی فعلان يك خطی بكشند و حدودش را معين كنند تا بعدا ببينند با بذری كه او و شبكه حقانی و حجتيه در پادگان‌های سپاه و بسيج پاشيده اند چه می‌توانند بكنند، پيش از آنكه محصولش را آنها درو كنند. دريكی از فرازهای يورش خرافات، اين دو عكس هفته گذشته برای چند ساعت در سايت اينترنتی "صبح" قرار گرفت و شرح مختصری هم زير آنها نوشته شد. حديثی از امام باقر با اين مضمون، كه فرمودند:

اصلاحات قائم، به مساجد نيز می‌رسد و هر مسجدی كه ظواهرش اشرافی و اعيانی باشد در روز رهايی ويران می‌شود. مسجد اول قبل از ظهور است و تصوير دوم همان مسجد پس از ظهور. هم عكس و هم مطلب را سريع برداشتند، اما خوشبختانه مطلب به دست ما رسيد كه می‌بينيد.

سايت صبح، ظاهرا به استشهاديون مربوط است و گويا زيادی از آنطرف افتاده بودند. يعنی فكر كرده بودند آن چيزهائی كه شبكه مداحان و مروجان خرافات زيرگوششان خوانده اند چنان واقعيت دارد كه موج ويرانی به مساجد اشرافی هم خواهد رسيد. عكس‌ها را از اينترنت جمع كردند و آن نقل قول از امام صادق هم سانسور شد، اما دراين گذاشتن و برداشتن يك چيز مشخص شد: در بدنه بسيج و حزب الله بتدريج شك و ترديد در باره نيات منتظران امام زمان درحال رشد است.