پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 

 

دفترشعرهای جديد
قدسی قاضی نور

 

قدسی قاضی نور كتاب جديد شعرش را با نام "هرچه نزديك تر به تو آسمان آبی تر" و با طرح‌هائی كه خود برای آنها كشيده منتشر كرده است. از طرح‌های اين كتاب در شماره‌های آينده پيك هفته استفاده خواهيم كرد. از شعرها نيز. دراين شماره "من شاكی ام" را از اين مجموعه جديد می‌خوانيد:

من شاكی ام
من شاكی ام
شاكی ام از رنگ سياه
برای كشتن اين همه رنگ
شاكی ام از سكوت
برای كشتن اين همه آهنگ
شاكی ام از ديوار
شاكی ام از سيم خاردار
شاكی ام از تو
برای كشتن لبخندم
شاكی سال‌هايی كه نميخندم

تو دانايی
آنقدردانا كه ميدانی
چگونه دروغ بگويي
تاباورت كنند
من نادانم
آنقدر نادان
كه ت دروغ بگويم
دو رگ آبي
ازروی شقيقه‌هام روی پيشانی ام ميدوند
تارسوايم كنند
با اين همه، من
اين آبی فضول خبرچين را
دوست دارم.