پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته 

 

 

 
 

 صداتصوير- گيسوشاگری
"خاوران"
ناله به دل شد گِره
اشگ به خونم كشيد

گيسو شاكری متولد  1953در ايران است و از سا ل 1988 ساكن سوئد. اولين كنسرت را در سا ل 1989 د رشما ل سوئد اجرا كرد.  رديف آوازايرانی آموخته است. طراح لباس زنان خلقهای گوناگون ايران را نيز هست و نمايش‌هائی نيز در اين زمينه برپا كرده است.

چند ترانه از اجراهای قمرالملوك وزيری را بازخوانی كرده است

او اخيرا يكی از آهنگ‌های احمدظاهر، خواننده افغانی را به ياد خفتگان "خاوران" خوانده است. احمد ظاهر در يك حادثه رانندگی سالها پيش در افغانستان كشته شد. شعر اين آهنگ نيز از خليل الله خليلی است كه او نيز به جمع زنده يادان افغانستان پيوسته است.

اين "صدا تصوير" را از اينجا ببينيد و بشنويد: نام چو جاويد شد- مردنش آسان كجاست؟

http://www.gissoo.com/naam.html