پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 ز دو ديده خون فشاندند
ديدار كانونی‌ها
با "به آذين" درتهران

چند هفته پيش از اين مراسم نيز عده‌ای از اعضای كانون نويسندگان ايران به ديدار محمود اعتماد زاده" به آذين" مترجم بزرگ ايران ادبيات جهان و متفكر دگرانديش رفتند. ديدار در خانه به آذين انجام شد و شوق ديدار چنان بود كه بسياری در خانه به آذين گريستند. به آذين دبيركانون نويسندگان ايران در دهه 40- 50 بود و در آستانه انقلاب 57 تشكل سياسی "اتحاد دمكراتيك مردم ايران" را بنيانگذاری كرد. به آذين كه افسر نيروی دريائی بود، در جريان اشغال ايران در جنگ دوم يك دست خود را در راه دفاع از استقلال ايران از دست داد. پس از كودتای 28 مرداد بارها به زندان شاه افتاد و در جمهوری اسلامی نيز، اواخر سال 1361 دستگير و سالها در زندان ماند. برپائی 10 شب شعر در سال 1356 در انستيتو گوته تهران از يادگارهای به يادماندنی او هم برای كانون نويسندگان ايران و هم برای خود او بعنوان سازمانگری توانا ثبت است.

گروهی از اعضای كانون نويسندگان ايران، كه بسياری از آنها نسل دوم مو سپيد شده كانون شده اند، روزهای به ديدار به آذين رفتند كه او بدليل حادثه‌ای غمباری كه برای پسر و نوه اش روی داده و آنها را از كف داده است، افسرده و منزوی درخانه اش زندگی می‌كرد و اين ديدار روح و نفس تازه‌ای به خانه به آذين برد.

هفته گذشته مطلع شديم كه به آذين كه پيرانه سر همچنان به آينده كانون و ادبيات درايران می‌انديشد، به بيمارستان منتقل شده است. اميد كه بماند و روزهای بهتری را ببيند!