پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 خيلی دورنرويد!
همين نزديك ببينيد
تجارت فيلمهندی را

«خيلی دور خيلی نزديك» را برای اسكار معرفی كردند، اما نمايش آن را در ايران محدود ساختند و بزودی از پرده هم پائين خواهند كشيد. می‌گويند رقابت تجاری- سينمائی می‌خواهد "خيلی دور، خيلی نزديك" را از پرده پائين بيآورد. عده ديگری به حساسيتی اشاره می‌كنند كه آقايان نسبت به پرويزپرستوئی بدليل نقشی كه در مارمولك بازی كرد دارند. اين فيلم تاكنون 170 ميليون تومان فروش داشته است.

دراين ميان ميركريمی درتهران گفته است: استقبالی كه از "خيلی دور، خيلی نزديك" شد نشان داد كه بسيارى از مردم ديگر حاضر نيستند در قبال توهين و تحقير شعور خود پولى بپردازند و به سالن‌هاى سينما بيايند.

فيلم گيلانه هم خود نمونه ديگری است. من هميشه تحت تاثير نگاه عميق اجتماعى خانم بنى اعتماد بوده ام و در ميان بسيارى از آثار تقلبى كه داعيه نقد اجتماعى دارند، فيلم‌هاى بنى اعتماد كاملاً متعهدانه و دلسوزانه است. گيلانه هم يكى از همين آثار است و بازى درخشان فاطمه معتمدآريا سال‌ها در سينماى ايران به يادگار خواهد ماند.

استقبال از فيلم‌هاى فرهنگى اگر امكانات نمايشی به طور عادلانه در اختيار اين فيلم‌ها قرارداده شود در سال جارى مى تواند به سينماى شبه هندى و نازل كه نسخه تقلبى آن ، نجات سينماى ايران را در پسرفت فرهنگ جست و جو مى كند به نوعى پايان خواهد داد.