پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

 

 توالت مدرن شهرداری شده سنگرجوان‌ها
بازی "موش و گربه"
در ميدان ونك

طرح اوباش بگيری، بالاخره رسيد به همانجا كه از اول نقشه اش را دولت جديد در سر داشت: تكرار بازی موش و گربه بگيرو ببر دختر و پسرهای جوان از ميدان ونگ و ميدان محسنی و... به اداره مفاسد اجتماعی!

اين بازی موش و گربه، در روزهای اخير صحنه‌های خنده داری را در ميدان ونك تهران بوجود آورده است.

شهرداری تهران، در كنار طرح گسترش سقاخانه‌ها در محلات تهران، يك مستراح عمومی تروتميز هم در ميدان ونك تهران ساخت كه اخيرا بهره برداری از آن شروع شد. اين مستراح در كنار سه محلی كه دراين سالها دختر و پسرها در اطراف آنها با هم قرار ملاقات و ديدار می‌گذاشتند بنا شد. يعنی در كنار داروخانه "آلفا" يا قانون، چرم و كيف و كفش مشهد و فروشگاه "فرهاد". توالت عمومی شهرداری چنان مدرن بود كه يكباره فضای بين اين سه كانون ملاقات را حسابی فرنگی كرد. در اتوماتيك توالت كه با سكه باز می‌شود، سيفون اتوماتيك آن و بقيه مسائل آن كه در اروپا خيلی زياد است و در تهران نوبرانه بود!

فضائی كه برايتان نوشتم، تا آغاز طرح اوباش گيری برقرار بود و كمی هم اروپائی شده بود. ظهور فولكس استیشن‌های جديد مفاسد اجتماعی كه دسته‌ای سبز رنگ و دسته‌ای سفيد رنگ اند، آغاز بازی جديدی شد كه نظم ميدان ونك را بهم زد. نه فقط نظم ميدان ونك، كه صف و نظم توالت تروتميز شهرداری را هم دراين منطقه بهم ريخت. باهر يورش سرنشينان استيشن‌های سبز و سفيد به جوان‌های اطراف چرم فروشی، داروخانه و فروشگاه فرهاد توالت عمومی شد بهترين پناهگاه جوان‌ها كه از چنگ سرنشينان فولكس استيشن‌ها می‌گريزند. نه فقط صف توالت بهم ريخته، بلكه اغلب دو نفره و سه نفره خودشان را می‌رسانند به داخل كابين اين توالت. از اين سنگر هم دخترها استفاده می‌كنند و هم پسرها. توالت عمومی است، هم برای مردها و هم برای زن‌ها! خلاصه توالت عمومی ميدان ونگ با طرح جديد اوباش گيری و بقول جوان‌ها، طرح "گير دادن به دختر و پسرها" شده سنگر و پناهگاه. البته این ماجرا ارتباطی به دستگیری اوباش محلات ندارد که مردم از آن استقبال هم کرده و دلشان را به آن خوش کرده بودند تا امنیت برقرار شود. آن تب تند این روزها عرق کرده است.

روزی چندين و چند بار اين استیشن‌ها پر می‌شود و می‌رود به طرف ساختمان مفاسد اجتماعی، اما بازی موش و گربه بازهم در اطراف توالت عمومی ميدان ونگ ادامه دارد. البته، جمع مشتاقان ديدار هم كمی تقسيم شده و فشار از روی ميدان ونك كمتر. اطراف تلويزيون بسيار بزرگ ميدان ونك و به بهانه ايستادن و ديدن تبليغاتی كه از صبح تا شب از آن پخش می‌شود و قرار ملاقات با ساعت واقعا بزرگ اتوبان همت به ليست بازی موش و گربه اضافه شده است.

برايتان از كنار سقاخانه‌ها و بقول آقايان، مفاسد اجتماعی كه در اطراف آنها شكل گرفته جداگانه خواهم نوشت. اين سقاخانه‌ها هم مثل توالت عمومی ميدان ونك خيلی مدرن است، به همين دليل مفاسد اطراف آنها هم اشكال مدرن به خودش گرفته است!