پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


آخرين 24 ساعت، برای آخرين تصميم

اجلاس فوق العاده سازمان انرژی اتمی، كه برای رسيدگی به پرونده اتمی ايران تشكيل شده، تصميم نهائی خود در باره ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل و يا هشدار و مهلتی ديگر به ايران را 24 ساعت به تعويق انداخت. اين تعويق بدرخواست كشورهای غيرمتعهد صورت گرفت كه همه ناظران سياسی آن را فرصتی 24 ساعته برای رايزنی فوری با مقامات ايرانی ارزيابی كرده اند. باحتمال بسيار پيام‌های جديدی كه روح اجلاس مذكور را منعكس می‌كند به تهران مخابره شده  تا بلكه بتوان از ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت جلوگيری كرد. امريكا بسيار اميدواراست از اين اجلاس رای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت را بگيرد وكشورهای اروپائی را نيز با خود همراه كرده است.  اين وقفه 24 ساعت را می‌توان آخرين فرصت به ايران تلقی كرد و در واقع نيز كشورهای عدم تعهد زير فشار امريكا و اروپا تنها توانستند رای خود را 24 ساعت به تعويق بياندازند و پيامی غيرمستقيم به ايران برسانند مبنی بر همسوئی نهائی با امريكا و اروپا