پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 

 

 

 


امام زمان
قراراست بر بال
كلاهك اتمی ظهوركند
!

حجتيه و امام زمانی‌ها، در هيچ سالی از 27 سالی كه از انقلاب 57 می‌گذرد، اينگونه‌بی‌پروا و قدرتمند دست‌های خود را از آستين در نيآورده بودند، كه امسال بمناسبت نيمه شعبان در آوردند. از پس چند سال كوبيدن بر طبل خرافات و به حركت در آوردن سياهی لشكری كه اكنون ديگر نه موريانه انقلاب 57 كه موريانه بقای ايران شده، امسال چنان نمايش قدرتی به بهانه استقبال از امام زمان در ايران به راه افتاد كه در تاريخ ايران‌بی‌سابقه بود. دولت جديد، در همان اولين جلسات كابينه، گسترش تاسيسات چاه جمكران را با هزينه‌ای ميليارد تومانی تصويب كرد. شبكه مداحان كه به شيپورزنان سپاه امام زمان تبديل شده اند، سنگ تمام گذاشتند و اختاپوس حجتيه كه اكنون درتمام ارگان‌های نظامی و امنيتی پنجه افكنده و يكی از كادرهای جوان و مكلای خود را جانشين محمد خاتمی كرده، با قدرت تمام عده‌ای را در روز تولد امام زمان در حسينه امام خمينی جمع كرد و برای نخستين بار رهبر جمهوری اسلامی را از بيت رهبری به اين حسينه آورد تا در باره امام زمان سخنرانی كند، كه او نيز همان كرد كه آنها می‌خواستند. اجتماعی كه در زمان آيت الله خمينی حتی خوابش را هم حجتيه نمی ديد.

اما، داستان خرافات و انتظارامام زمان و انواع بهره گيری‌ها از افسانه غيبت اين امام، نه مربوط امروز است و نه ديروز. فردا هم به شكل ديگری ادامه خواهد يافت. امروز در خدمت سركوب هر نوع دگرانديش ومخالف مذهبی و غير مذهبی درداخل كشور می‌خواهد وارد عمل شود و بهانه اش هم خطر حمله نظامی به ايران است. همين‌ها بيش از همه بمب اتم می‌خواهند. لابد برای ويران كردن جهان و رسيدن به آخر زمان و ظهور مهدی!

همه جشن و چراغانی ومولودی خوانی امسال كه جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی را تداعی می‌كرد، برای قدرت يكپارچه و ديكتاتوری نظامی حجتيه است. چرا؟

همان‌ها كه سنگ ظهور امام زمان را به سينه می‌زنند بيش از همه مخالف ظهور امام زمان اند. هر بار كسی، به هر دليل ادعای امام زمانی كرده سرش برباد رفته است. حتی دشمنی با فرقه مذهبی – اسلامی بهائيان نيز ريشه اش به همين مسئله باز می‌گردد، زيرا اگر امام زمان ظهور كند كه ديگر اين دكان تخته می‌شود. اين ظهور نه ممكن است و نه طرفداران آن خواهان چنين حادثه‌ای اند. امام زمان خوب و قابل پرستيدن است به اين شرط كه ظهور نكند. هر كس كه هم كه ادعا كند امام ظهور كرده و يا خودش امام زمان است بايد سرش از تنش جدا شود. معلوم نيست امام زمان بايد به چه شكل ظهور كند كه آقايان تائيد كنند؟ مخصوصا حالا كه حاكميت ولی فقيه مطلقه هم برقرار است و ظهور امام زمان می‌تواند اين بساط را هم بهم بريزد. همين طرفداران امام زمان در سالهای اول انقلاب شايع كرده بودند زير عمامه آقای خمينی علامت داس و چكش است. يعنی چون گفته حكومت مستضعفان و اسلام را به دو اسلام امريكائي( يعنی همين دارو دسته مصباح يزدی و ...) و اسلام مستضعفان تقسيم كرده و بازرگانی خارجی را داده دست دولت كمونيست است. با صفاتی كه در باره عدال و عدالت از امام زمان بر می‌شمارند، اگر يك روز چنين عادلی هم پيدا شود قطعا متهم به كمونيست بودن می‌شود و به جرم محاربه با خدا به دار كشيده خواهد شد. داستان، داستان ديگری است. داستان تحميق مردم و قدرت و ثروت و غارت است. والا امام زمان بمب اتم می‌خواهد چه كند؟

عكسی را كه دراين شماره می‌بينيد مربوط به سال 1331 است. يك آدم به ظاهر خيرخواهی كه خيلی هم بين مردم نفوذ پيدا كرده بود، مدعی بود امام زمان است. كلكش را كندند. با فتوای آقايان و تيغ حكومتی. آن آدم كه شياد بوده اما حرف‌هايش بسيار شبيه مصباح يزدی مصاحبه‌ای كرده بود كه خواندنی است. مجله "ترقی" در 19 آبان 1331 مصاحبه اين سيد را منتشر كرده بود. حرف‌ها و ماجرای اين امام زمان را بخوانيد و يقين كنيد كه اين ماجرای امام زمان هم يكی از برگ‌های برنده و كهنه انگليسی است كه در ايران بازی می‌شود. در سالهای ملی شدن نفت باهمين برگ بازی شد تا كودتا شد. نمونه اش همین سیدی است که در سال 1331 پیدا شده بود. حالا هم با همين برگ زير علم و كتل بمب اتمی سينه می‌زنند تا راه را برای حمله به ايران هموار كنند.