پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

دختران

با صدای زويا ثابت

 

 

برای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را با
کليک بر روی نشان ان در زير تهيه کنيد


 
 


دختران
با صدای "زويا ثابت"
هم گويد و هم خواند

 

از آن هفته تا اين هفته، چندين پيام گرفته ايم درباره بخش موسيقی پيك هفته. از ما ترانه‌های بيشتر و متنوع تر خواسته اند. از صدای زويا ثابت هم خيلی ستايش كرده و خواسته اند ترانه ديگری را از او روی سايت بگذاريم. ترانه‌های محلی خواسته اند و...

همه اينها سفارش‌ها بالای چشم، اما هرچه اين سايت سنگين تر می‌شود هزينه آن بيشتر و دريغ از انصاف و دست ياری. همين آب باريكه را هم اگر توانستيم حفظ كنيم كلاهمان را می‌اندازيم بالا. كار از ما، به اين شرط كه ياری هم از شما. از شما بركت، از ما حركت!

با همه اين حرف‌ها، صدای ديگری از خانم زويا ثابت را برای اين شماره انتخاب كرده ايم كه می‌شنويد. ما هم سعی كرديم بدانيم شعر از چه كسی است. گفته می‌شود يك ترانه قديمی‌است كه قبلا ان را قمر الملوك وزيری خوانده است. برخی هم می‌گويند ايشان خودش هم شعر می‌گويد. اگر چنين باشد بايد گفت: هم گوئی و هم خوانی! عجب زن هنرمندی.