پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 


فريدون مشيری
آسمانی تر از خورشيد
بزودی منتشر می‌شود

 

دو مجموعه‌ شعر جديد از شعرهای منتشرنشده‌ فريدون مشيری با نام‌های ”نوايی هم‌آهنگ باران” و از دريچه‌ ماه بزودی درايران منتشر خواهد شد.

همچنين در آستانه‌ سالروز تولد مشيری، قرار است چاپ بيستم ”پرواز با خورشيد” از گزينه‌های قديم شعر او نيز انتشار يابد. اين مجموعه كه برای نخستين بار در سال 47 توسط انتشارات صفی‌عليشاه منتشر شده، گزينه‌ای از شعرهای مشيری تا سال 46 است، كه البته قرار است در چاپ جديد، شعرهايی از مجمو عه‌های ديگر هم به آن اضافه شود.

زندگی‌نامه و گزيده‌هائی از اشعار فريدون مشيری با عنوان آسمانی‌تر از خورشيد در دو جلد به قلم محمدعلی شاكری يكتا از چاپ خارج شده و به بازار آمده است. اين كتاب براساس دست‌نوشته‌ها و اسناد به‌دست آمده از آرشيوهای خصوصی مشيری تدوين شده است.

مشير شهريور 1305 در تهران به دنيا آمد و سوم آبان سال 1379 در سن 74 سالگی خاموش شد.