پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

تو ای پری كجايی؟

با صدای قوامی

 

 

برای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را با
کليک بر روی نشان ان در زير تهيه کنيد


 

 


شب يلدا
با صدای قوامی
تو‌ای پری كجائی؟

آنچه می‌شنويد، يكی از زيباترين و دلنشين ترين تصنيف‌هائی است كه شادروان حسين قوامی (فاخته ای) خوانده است. اين تصنيف از ساخته‌های هوشنگ ابتهاج "سايه" است و در آغاز دهه 40 خوانده شد. سالهائی كه هنوز صدای  شادروان قوامی با نام مستعار "فاخته ای» از راديو پخش می‌شد، زيرا افسر ارتش بود و نبايد اسم واقعی اش از راديو پخش می‌شد. برنامه گلها با صدای بنان و فاخته‌ای آغاز به كار كرد و بعدها ديگران و ديگران نيز به آن راه يافتند. فاخته‌ای چنگی نيز بر سه تار می‌زد، اما نه با تسلطی كه برادر ديگرش بر اين ساز داشت. كم سخن می‌گفت و از آلودگی به دور بود. شايد به همين دليل پيرانه سر نيز می‌توانست بخواند و صدايش را حفظ كرده بود. در سالهای پس از انقلاب، او نيز در همان تنگناهائی قرار گرفت كه ديگر اساتيد موسيقی سنتی ايران. ياد و خاطره اش هميشه ماندگار باد.