پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 بی خبرهای لپی احمدی نژاد
هرقراردادی "چای" ندارد!

يادگارهای زيادی از احمدی نژاد در تاريخ ايران برجای خواهد ماند، تازه اول كار است. اما در همين اول كار هم، بقول لوطی‌های قديم "اول پياله و بدمستی" زياد كرده است. علاوه بر فارسی آب نكشيده‌ای كه دارد و روی ديگرفارسی فخيم خاتمی است، ادبيات فارسی كه نمی شناسد، كمبود اطلاعات عمومی و تاريخی اش هم بتدريج دستمايه انواع لطيفه‌ها شده است! ظاهرا آن موقع كه بايد اين چيزها را می‌خواند و ياد می‌گرفت، سرگرم تفنگ بازی و كيوكيو بنگ بنگ بوده.

آخرين دسته گلی كه به آب داده، در مجلس خبرگان رهبری بوده است. آنجا كه از سياست باصطلاح ليبرالی هيات مذاكره كننده اتمی ايران انتقاد می‌كرده و گفته "توافقات هسته‌ای در سعد آباد(كاخ رياست جمهوری كه خاتمی در آن مستقر بود) و پاريس ( اشاره به مذاكره حسن روحانی و تيم قبلی مذاكرات هسته‌ای در پاريس) از تركمنچای و گلستانچای هم بدتر بوده است!"

اين آش آنقدر شور بوده كه يكی از وسط مجلس خبرگان می‌گويد: آن يكی چای ندارد!