پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

 

 


صيغه يا لواط
كداميك درايران
از ديگری پيشی گرفته؟

 

 فرزندان مهاجرين ايرانی قد كشيده و بزرگ شده اند. در رشته‌های مختلف دانشگاه درس می‌خوانند، در كانون‌های مختلف اجتماعی فعاليت می‌كنند و دررشته‌های مختلف هنری فعاليت. نسلی در مهاجرت پير شده است و نسلی روئيده است. از اين نسل جديد، بسيار می‌روند ايران و‌بی‌بهره باز می‌گردند. كمی در ميان اقوام می‌گردند و سفر به شمال و جنوب ايران. اما شماری هم با هدف به ايران می‌روند. سوژه‌های تحقيقات دانشگاهی خود را كامل می‌كنند، برای تهيه گزارش و فيلم و مستند به ايران می‌روند. سوژه‌ها، وقتی از ايران اسلامی می‌آيند، برای اروپائی‌ها سخت بكرند: فحشاء در كشوری كه حكومتش پرچمدار حجاب اسلامی است! اعتياد در كشوری كه هنوز از خورجين انقلاب 57 خرج می‌كند. صيغه، قراردادی ميان زن و مرد كه برای اروپائی‌ها بيگانه است. بچه‌هائی كه حاصل صيغه اند و برخلاف عرف و قانون كشورهای اروپائی شناسنامه ندارند و حرام زاده به حساب می‌آيند و‌بی‌حقوق اجتماعی اند! خيابان خواب‌ها، كودكان خيابانی كه وضعيتی مشابه فقيرترين كشورهای امريكای لاتين را تداعی می‌كند. و سرانجام« بچه بازی»، كه هنوز نام حقوقی اش در دفاتر قانون " لواط " است و جرم، اما باندازه صيغه درايران رايج شده است.

تلخ است، بويژه برای ايرانی، اما واقعيت است در ايران امروز. اين «بازی» سوژه ايست كه هم در ايران درباره آن تحقيق می‌شود و هم نسل جديدی مهاجرين كه به كشور راه يافته اند، در اطراف آن گزارش و تحقيق و مستند تهيه می‌كنند.

فيلم مستند "كرگدن" ساخته هوتن شيرازی از اين جمله است كه در 107 دقيقه تهيه شده و قرار است در ماه اكتبر آينده در يك فستيوال فيلم در شهر گوتبرگ سوئد نمايش داده شود: «بچه بازی» يا «پدوفيلی».

كسانی كه با سارنده اين فيلم در ايران صحبت كرده اند، خيلی ساده و عادی هم گستردگی اين مناسبات  در سالهای برقرار جمهوری اسلامی را بيان كرده اند و هم دلائل آن را تا حدود زيادی بدرستی ذكر كرده اند. بسياری از قتل‌ها و جناياتی كه در گزارش هفته گذشته رئيس دادگستری مركز به آن اشاره شد به همين مناسبات باز می‌گردد. نه تنها امثال"بيجه" در ايران بسيار است(قاتل پسر بچه‌ها در جنوب تهران)، بلكه ريشه برخی چاقوكشی‌ها، نزاع‌های منجر به قتل، گسترش ايدز، دفرمه شدن آرايش برخی جوانان و... زائيده همين مناسبات است. حتی در برخی خانواده‌های شهری و روستائی!

هنوز معلوم نيست "صيغه" در جمهوری اسلامی بيشتر رايج است يا "لواط"، اما آنچه معلوم است، عوارض و نتايج 27 سال مقابله با واقعيات مناسبات اجتماعی ميان زن و مرد، فقر، بگير و ببندها، تحميل حجاب، مقابله با هر نوع فعاليت سياسی مستقل و غير حكومتی جوان‌ها، ورزش ستيزی و... خود را اكنون نشان می‌دهد و در آينده بسيار گسترده تر از امروز نشان خواهد داد.

وقتی حكومت دانشجوی زندانی را به بند لواط بازان در اوين می‌اندازد تا باصطلاح "رويش را كم كنند" و بشكند و تن به اعتراف تلويزيونی بدهد و يا بازجوی امنيتی در پرونده قتل‌های زنجيره ای، عمده ترين و محوری ترين سئوالش از بازجوی ديگر «كاظمی» آنست كه چند بار ... داده ای؟ وقتی در زندان، از همان اولين ساعات بازجوئی سياسی، فرد دستگير شده تهديد به تجاوز می‌شود، وقتی در زندان به زهرا كاظمی تجاوز می‌كنند تا اعتراف كند و... حاصل چه می‌تواند باشد، جز آنچه هست و در كرگدن بصورت فيلم مستند تجلی پيدا كرده است؟