پيک هفته

   
 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته

 

 

 

 
 

 

 

 


تاريخ نا تمام
شهرام رفيع زاده
 

روم به ديوار
روم به ديوار بود
و نامت بر لبي
كه به گل‌ها و ماهی‌ها
و به سنجاقك‌ها
لبخند نزده حتا

نمی زند

ديوار رو به من بود
 
ديوار‌ها رو به من
و انگشت
روی نام و نام‌های تو بود
و روی نام گل و گل‌ها
ماه و ماهی‌ها
روی بال سنجاقك‌ها انگشت بود
و مشت بود روی بال سنجاقك‌ها
و همين است
 
و همين بوده تا
نامت اسم شبم، اسم شب و شب‌هات نامم
بوده عشق
عشق بوده
گلادياتور نبوده و نيستم
 به اسمت قسم
به اسمت قسم و به اسم ماه و ماهی‌ها
روم به ديوار
 و ديوار‌ها به روم
ختم نمی شود تاريخ
به انگشت‌ها و مشت