پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 خيابان هدايت
و خانه‌های قديمی آن

در تهران بسياری از  خانه‌های قديمی و گاه تاريخی پاتوق شبانه معتادان و محل خواب‌بی‌سرپناهان و حتی پاتوق مجرمين شده است. از جمله اين خانه‌ها، يكی هم خانه "ميرزاحسين خان سپهسالار" در خيابان هدايت تهران است. ظاهرا سازمان ميراث فرهنگی بايد آن را ثبت كند، اما قبل از ثبت اين خانه و خانه‌های مشابه، معلوم نيست وظيفه شهرداری و نيروی انتظامی چيست؟ اين خانه را می‌توان با هزينه‌ای كه كمتر از نمايش‌های خيابانی شهرداری تهران است، تعمير و تبديل به موزه و يا كتابخانه محلات كرد، اما كسی در بند اين نوع كارهای ماندگار در جمهوری اسلامی نيست. اگر اين نوع خانه در جائی باشد كه بتوان خراب كرد و تبديل به برج، زود دست به كار می‌شوند اما اين كه خانه را دوباره آباد كنند، خير!

خيابان هدايت از خيابان‌های قديمی تهران و در نوع خود، برای دورانی اعيان نشين تهران بوده است. اين خيابان تقريبا به موازات خيابان شاه آباد سابق كشيده شده است. ميرزا حسين خان سپهسالار يگانه فرد نام و نشان دار ساكن اين خيابان نبوده است. خيابان ولی آباد( منشعب از هدايت) با خانه‌های قديمی اش يكی از قديمی ترين محلات اعيان نشين سابق تهران است. بسيار از دولتمردان دوران رضاشاه و حتی پيش از او در اين خيابان و محله ساكن بوده اند و يكی از سه خيابان معروفی كه خيابان هدايت را به خيابان شاه آباد سابق وصل می‌كند، خيابان "اعلائی" است كه تا پشت دانشكده سابق ادبيات كه دكتر معين در آن فرهنگ دهخدا را تنظيم می‌كرد ادامه دارد. با يك كنكاش و پرس و جوی ساده می‌توان ليستی بلند از دولتمردانی كه سالها در اين خيابان زندگی می‌كرده اند تهيه كرد. همچنان كه از حوادث مهمی كه دراين خيابان روی داده است. شادروان فروهر نيز در انتهای همين خيابان و در يكی از فرعی‌های آن زندگی می‌كرد. سه راه  معروف به "سه راه تنكابن" در انتهای همين خيابان است كه هدايت را به خيابان سعدی وصل می‌كند و در قديم ساكنان آن ارامنه تهران بوده اند.

هر خيابان  قديمی تهران را تاريخی است، كه صد حيف و افسوس اگر شرح آن بر كاغذ نيآيد، در سايت‌های اينترنتی ثبت نشود و از فراموشی آن جلوگيری نشود.