پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

يادداشت های روزانه
جلال آل احمد
بازهم به چاپخانه نرفت
 

قرار بود نوشته‌های منتشرنشده‌ جلال آل ‌احمد، تحت عنوان «يادداشت‌های روزانه» شود، اما اكنون اطلاع داده اند فعلا منتشر نمی‌‌شود.

اين يادداشت‌ها دراختيار شمس‌ آل احمد - برادر جلال - است كه به‌خاطر مساعد نبودن حالش و نياز اين يادداشت‌ها به تنظيم، فعلا قصد انتشار آنها را ندارد.

اين يادداشت‌ها به سالهای 1324 يعنی 22 سالگی آل‌ احمد باز می‌گردد و سپس در ادامه خود  به مرحل مختلف زندگی او، از جمله عضويت در حزب توده و انشعاب از آن، تا لحظه درگذشتش در 18 شهريور سال 48 در اسالم گيلان ادامه می‌يابد.

ضمنا، عليرغم سينه ای كه سيمای جمهوری اسلامی برای آل احمد به تنور تبليغاتی خويش می‌چسباند برخی آثار آل احمد در جمهوری اسلامی اجازه انتشار نيافته است. از جمله داستان - زندگی‌نامه «سنگی بر گوري» كه به ماجرای بچه‌دار نشدن آل‌ احمد بر می‌گردد. اين كتاب با اين جمله شروع می‌شود: هر آدمی سنگی است بر گور پدر خويش. ظاهرا برای جمهوری اسلامی آل احمد يعنی "خسی در ميقات" و مكه رفتن او!

"ديد و بازديد"، "از رنجی كه می‌بريم"، "سه‌تار"، "زن زيادی”، "نون والقلم"، "هفت مقاله"، "غرب‌زدگی”، "ارزيابی شتابزده"، "اورازان"، "تات نشين‌های بلوك زهرا"، "در خدمت و خيانت روشنفكران"، "سفرنامه‌ شوروی” و ترجمه قمارباز اثرداستايوفسكی و بيگانه اثر آلبركامو از آثار جلال آل احمد است.