پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

 

 


امام زمان
كاسبی پر رونق

 

كاروكاسبی هر كس در ايران رونق نداشته باشد، كاسبی امام زاده سازان و كاشفان زيارتگاه ها 27 سال است در ايران پر رونق است. امام زمان، گويا در يكی از جنگ های صدر اسلام وقتی فرار می‌كرده تا كشته نشود، غيب شده است. همه ماجرا از همينجا شروع شده. يعنی غيب شدن آدمی كه درحال جنگ و گريز بوده است. رد پای اين جنگ و گريز تا حوالی شهرری نشانه گذاری شده و بعدها يك چاهی را در جاده قم درست كردند و گفتند امام دراين چاپ رفته و غيب شده است. شايد هم آن بخش افتادن در اين چاه واقعيت باشد، اما بخش دوم آن كه غيب شدن باشد مسئله ای است كه نه علم تائيد می‌كند و نه عقل.  تمام افسانه هائی كه درباره ظهور مجدد امام درست شده از همينجا سرچشمه گرفته است. اين افسانه ها به جای خود، اما علاوه بر ظهور انواع مدعيان امام زمان در طول تاريخ ايران – بويژه از صفويه به بعد- انواع امام زاده ها را برای ترويج خرافات و سركيسه كردن مردم در جای جای ايران برپا كرده اند و گفته اند حضرتش و يا وابستگانش در اين مكان ها بوده اند، به خاك رفته اند و يا عبور كرده اند. از جمله همين عكسی كه می‌بينيد در مازندران خوش آب و هوا و جنگلی. اين ظهور، يكباره هم به ماجرا سيدعلی باب و  افندی رسيد و ماجرای فرقه بهائيان درست شد. با اينكه همه روحانيون از ظهور امام زمان خبر می‌دهند، هر بار كه كسی مدعی شده امام زمان است، سر به تنش باقی نگذاشته اند و طرفدارانش را قلع و قمع كرده اند. از جمله بهائی ها. معلوم نيست امام زمان به چه شكل بايد ظهور كند تا روحانيون او را تائيد كنند. همه مقابله ای كه تاكنون با مدعيان امام زمان شده، نشان ميدهد كه خود روحانيون بيش از مردم عادی می‌دانند امام زمانی دركار نيست كه بخواهد ظهور كند و اگر ظهور هم بكند و خلاف خلافت آنها بخواهد حرفی بزند بايد برود اوين و خودش را آماده رفتن بالای دار كند. اين امام هميشه بايد غايب باشد تا به نام او كاسبی كنند و حكومت. ولايت فقيه نيز بخشی از همين ماجراست. غيبت امام و ولايت آقای خامنه ای!