پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

 

 


 

ای شب از رويای تو
رنگين شده...

معين كمتر و يا بهتراست بنويسيم "بندرت" شعر و ترانه ای خوانده كه ريشه در ادبيات و شعر و ترانه ماندگار ايران داشته باشد. توفان انقلاب می‌توانست موسيقی و ترانه را در ايران آن كند كه درخور انقلاب بود؛ اما چنين نشد. نه تنها چنين نشد، كه بزرگان موسيقی ايران را خانه نشين و گوشه نشين كردند. تك موج های كوچكی در اين 27 سال درخارج از كشور برخاسته است كه معين يكی از آنها بود. دشوار بتوان تصور كرد كه اين موج ها در يك گردش چرخ نيلوفری و قرار گرفتن همه چيز بر سر جای خود پايدار بمانند، مگر چند نمونه به يادگار. از جمله همين شعری كه معين از فروخ فرخزاد خوانده است. كمی ملودی عربی را می‌شود در اين خوانش- بقول محمودی، برنامه ساز ادبی سيمای خارج از كشور جمهوری اسلامی- نا‌شنيده گرفت و آن را با لذت فراوان گوش كرد. بشنويد!