پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 

 

فائزه هاشمی تا كجا می‌ايستد؟
برنامه جديد رقص همآهنگ
فرزانه كابلی اجرا خواهد شد؟

 

چهارمين برنامه گروه نمايش متحرك زنان از 23 سپتامبر تا 29 سپتامبربرگزار خواهد شد. فرزانه كابلی و اعضای گروه رقص او كه به نام " حركات هماهنگ" ناميده ميشود، اكنون ماههاست كه برای دراجرای برنامه جديد تمرين می‌كند. سرانجام به صحنه آمدن و يا در سانسور ماندن اين نمايش- حتی برای زنان- بستگی به ميزان حمايتی دارد كه فائزه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی كه از اين نمايش می‌كند.