پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

 

 


اكبر گنجی و زهرا كاظمی
از دل نرود
آن كه از صفحه اول
روزنامه های ايران برود

 

آخرين خبر از قتل زهرا كاظمی در زندان اوين، باز می‌گردد به بازداشت وكيل مادر او در ايران و پسرش در كانادا. يعنی زندانی شدن "عبدالفتاح سلطانی” كه در آخرين جلسه دادگاه تجديد نظر تهديد كرده بود، اگر بازی با اين پرونده را باز هم مرتضوی ادامه بدهد تا بالاخره سروته پرونده جمع شده و گرد فراموشی روی اين جنايت پاشيده شود، دهان خواهد گشود و خواهد گفت "قاتل زهرا كاظمی كيست"

عبور زمان از روی حوادث و خلق حوادث تازه برای منحرف ساختن افكار عمومی از شگردهای امنيتی جمهوری اسلامی است. سابقه آن باندازه سابقه تاسيس جمهوری اسلامی است. همانگونه كه كشتن و تسويه حساب های حكومتی و سپس مراسم ختم و تجليل گرفتن برای مرده و كشته!

دوخبر مهم هفته های اخير، فعلا در آشپزخانه همين سياست دارد پخته می‌شود. 1-  رای دادگاه تجديد نظر درباره قتل دكتر زهرا كاظمی بدست "بخشی” معاون قاضی مرتضوی در زندان اوين و هنگام بازجوئی مشترك مرتضوی و بخشی از او 2- اعتصاب غذای ظاهرا شكسته شده اكبر گنجی و بازگرداندن او به زندان اوين. چه بر سر آورده و يا دارند می‌آورند، اينطرفی ها كه مرگ گنجی را نمی‌ خواهند نمی‌ دانند، آنطرفی ها می‌دانند كه آنها هم صدايشان در نمی‌ آيد. مجلسی هم در كار نيست كه سئوال كند: آقا! آن پشت چه آشی داريد می‌پزيد؟

درخارج از كشور هم گويا برخی سوپر انقلابی ها خيلی از اين كه اكبر گنجی زير اعتصاب غذا از دنيا نرفته پكرند. اصلا گنجی خوب است، اگر بميرد!

اين چند خط را برای زنده نگهداشتن خبر اين دو قربانی مشهور قاضی مرتضوی نوشتيم و در تكميل آن بار ديگر بيوگرافی دكتر زهرا كاظمی را می‌آوريم كه از خاطر نرود، هر آنكه از صفحه اول روزنامه ها برود!

زهرا كاظمی دراول مهرماه سال 1327 متولد شد.

تحصيلات عالی: سالهای 48 تا 51 در مدرسه عالی تلويزيون و سينما در تهران

رشته تحصيلی: كارگرداني

رشته كاری: در سال 53 در تلويزيون ايران در فرانسه

تحصيلات عالی: در سال 64 دكترا در رشته هنر و ادبيات

مهاجرت: در سال 1372 به كانادا مهاجرت كرد و در عكاسی تخصص يافت

حرفه دائمی: عكاس تمام وقت و سفر به دور دنيا برای عكاسي

سوژه های مورد توجه: رويدادهای خاورميانه، اردوگاه های پناهندگان فلسطينی در اردن، لبنان و سوريه و رويدادهای عراق و كردستان، وضعيت زنان در خاورميانه

آخرين كار: در تيرماه سال 1382 در حال كامل كردن آخرين گزارش تصويری درباره خانواده های زندانيان سياسی و دانشجويی در ايران بوسيله ماموران مرتضوی دستگير و براثر شكنجه جان باخت.