پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 

 

 


 

كتاب های درسی از اين پند و اندرزهای حكيمانه پاك شده و جای آن را خرافاتی گرفته كه گاه به نثر و گاه به نظم. نظمی  و نثر آلوده به عربی.
جوجه و گربه!
 

گفت با جوجه مادر هوشيار
كه ز پهلوی من مرو به كنار
گربه را بين كه دم علم كرده
گوش ها تيز و پشت خم كرده
چشم خود تا بهم زنی بَردت
تا كله چرخ داده ای خوردت

جوجه گفتا مادرم ترسوست
به خيالش كه گربه هم لولوست
گربه حيوان خوش خط و خالی است
فكر آزار جوجه هرگز نيست

گربه ناگاه از كمين  برجست
گلوی جوجه را به دندان خست
گر تضرع كند و گر فرياد
جوجه را گربه پس نخواهد داد