پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 

 
 


قصه تكراری
انتخابات درايران

 

   

 ابوتراب جلی، چلنگر نگار بود. از بنيانگذاران اين نشريه بود و با همان سبك در ادبيات طنز سياسی ايران ماند تا چشم از جهان فرو بست. آنچه می‌خوانيد از سروده های سياسی او درباره انتخابات دوران شاهنشاهی، پيش از كودتای 28 مرداد است. گوئی برای امروز و انتخابات در جمهوری اسلامی سروده است. بخوانيد:

كاشتی در باغ بادنجان، خيار آمد برون
تخم زردآلو فرو كردی، انار آمد برون

پرده را برداشتی تا دلبری آيد برون
نره‌غولی با قدی همچون چنار آمد برون

چشم‌بندی بود يكسر، كار اين صندوق‌ها
عقرب افكندی در آن‌ها، سوسمار آمد برون

بيضه زير زاغ بنهادی، كلاغ آمد برون
شيشه را پر كردی از می، زهر مار آمد برون

در قفس انداختی يك عده گنجشك ظريف
چون قفس را باز كردی لاشخور آمد برون

خورد مهر معتبر در پای برگ تعرفه
در عوض يك عنصر بی‌اعتبار آمد برون