پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


هواپيمای 120 ميليون دلاری
كه رهبر ساده زيست می‌خواست بخرد


اين همان هواپيمائی است كه برسر خريد آن رسوائی به بار آمد و چند نفری كه واسطه خريد آن بودند زندانی شدند. هواپيما متعلق به سلطان برونی است و قرار بود از بودجه محرمانه بيت رهبری و با دلالی سپاه پاسداران مبلغ 120ميليون دلار برای رهبر خريده شود. يك شايعه اينست كه واسطه فروش اين هواپيما سر بيت رهبری كلاه گذاشته و پول را گرفته و در رفته و شايعه ديگر هم اينست كه سلطان برونی بعد از گرفتن مقداری از پول جا زده و گفته اصلا اين هواپيما فروشی نيست و خودم می‌خواهم سوار آن شوم. پرونده اين ماجرا، از پرونده های ناگشوده است و آنها كه دستی دراين ماجرا داشته اند گوشه زندان نشسته اند.

صحبت از بالا كشيده شدن 80 ميليون دلار است. دستشويی طلا و تخت گردان اتاق خواب اين هواپيما از مشخصات آن است. تخت خواب در هر مسيری كه هواپيما حركت كند، رو به قبله می‌چرخد!

در ماجرای خريد اين هواپيما از سلطان بروني- يكی از ثروتمندترين مردان دنيا- پای آقا مجتبی، آقا زاده رهبر در ميان است و به همين دليل پرونده راكد مانده، بازداشتی ها در زندان مانده اند و دادگاهی جرات رسيدگی به ماجرا را ندارد.

هر دلار 880 تومان مبادله ميشود. 120 ميليون دلار ميشود  105 ميليارد و 600 ميليون تومان. با اين پول، اگر قيمت يك آپارتمان درحومه تهران 15 ميليون تومان باشد، می‌شد 7040 دستگاه آپارتمان برای حاشيه نشين های تهران ساخت.

( سری به سايت آقا در اينترنت بزنيد و خاطرات فرمانده كل سپاه پاسداران "رحيم صفوی" را بخوانيد. آنجا كه می‌گويد:... كارمان كه تمام شد، ديروقت بود. آقا فرمودند "آقا رحيم بمانيد كه با هم يك لقمه شام بخوريم"... شام را آوردند. نيمرو بود با نان سنگك!"

مراسم خواستگار حقيرانه دختر حداد عادل برای آقازاده رهبر را هم به قلم حداد عادل در همين سايت بخوانيد. اين نيمرو و نان سنگگ را همراه با آن خواستگاری و چفيه بسيجی كه ايشان هميشه برگردن دارد، دراين هواپيما فرض كنيد تا معلوم شود چگونه با عوامفريبی مي‌كوشند مردم را باصطلاح "سركار" بگذارند.