پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 

 

 


در دوران خاتمی
زنان داستان نويس
دو برابر مردان داستان نويس شدند

بهار كتاب در دوران خاتمی 8 سال ادامه يافت. با رفتن او، اين بهار، تابستان را دور خواهد زد و به برگ ريزان پائيزی خواهد رسيد؟ دغدغه اين روزهای بازاری ها و بورس بازان "سرمايه" ايست كه بسرعت تا دوبی بدرقه كرده و به بانك های اين شيخ نشين سپرده اند اما خود در خانه و در انتظار آينده مانده اند. دلهره اهل قلم و كتاب اما چاره ای در اين مقياس ندارد. سرمايه شان فكر است. كدام بانك در دوبی اين سرمايه را قبول می‌كند؟ انتشاراتی ها، انگشت شماران قبيله فكر و كتاب اند كه نگران سرمايه خويش اند. آنها نيز دست و پايشان را جمع كرده اند.

بهار كتاب به پايان رسيده؟
انتشار
ادبيات داستانى درايران از سال 1375 به بعد سه برابر شد. اميد على احمدى، مجرى طرح «مصرف ادبى ايرانيان» با ارائه همين آمار می‌گويد:

از 1370 تا 1382 جمعا 3 هزار و 334 عنوان كتاب، با شمارگان 20 ميليون و 37 هزار و 750 نسخه منتشر شد. نويسندگان زن، 10 برابر و نويسندگان مرد 2ر5 برابر شدند. ميانگين تيراژ در همين مدت 6 هزار و 41 نسخه بوده است.

«جنگ و دفاع مقدس»، «مسائل اجتماعى»، «خانواده» «تقابل سنت و مدرنيته»، «مسائل زنان» و «مهاجرت» مهمترين موضوعات ادبيات داستانى ايران در اين سال ها بوده است.
انعكاس دردها و رنج ها
ی مردم، در فروش ادبيات داستانى بسيار مؤثر بوده است. بيشترين خريداران ادبيات داستانی بعد از دانشگاهيان، زنان خانه دار و طبقات متوسط جامعه بوده اند.