پيک هفته

   
 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


يار دبستانی من را بشنويد!

 

نسخه احمدی نژاد

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


اين ياردبستانی، در سرانجام خود
به يارگيری خيابانی خواهد انجاميد!

گروه نوازندگان و خوانندگان شهرداری تهران، متن شعر سرود ياردبستانی را به سود احمدی نژاد مصادره كرده و آن را بصورت "كر" در ستايش وی خواندند. اين سرود در اين شب ها مكرر در مكرر و به بهانه های مختلف از سيمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود. درحاليكه، پخش اين سرود با متن اصلی هميشه در ليست ممنوعه های سيماسی جمهوری اسلامی بود. اين سرقت هنری آنقدر اهميت ندارد، كه مضمون شعری كه روی آن گذاشته اند اهميت دارد. اين مضمون نيروئی را در جامعه بسيج می‌كند، كه يا احمدی نژاد و جريانی كه او را بركشيده توان پاسخگوئی به آن را دارد( امری كه حتی با راه انداختن كارناوال هايی به سبك انقلاب فرهنگی چين نيز بسيار بعيد بنظر می‌رسد)، كه دراين صورت صاحبان روحانی بنيادهای بزرگ مالی و صندوق های قرض الحسنه، گردانندگان سازمان اقتصاد اسلامی،  گردانندگان كميته امداد، دارندگان اسكله های قاچاق و آنها كه با پول حاصل از درآمد قاچاق مواد مخدر( كه سند آن درمجلس توزيع شده) تبليغات انتخاباتی قاليباف را سازمان داده بودند بايد بترسند. و يا نخواهند توانست و كارشان به درگيری داخلی بين خودشان خواهد انجاميد و آنها كه دل به اين سرود و شعارهای مشابه آن داده اند تكليفشان را با كسانی كه فريبشان دادند روشن خواهند كرد و يار دبستانی به يارگيری خيابانی خواهد انجاميد.